lunes, 26 de diciembre de 2011

viernes, 23 de diciembre de 2011

PARLEM DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’ANY 2012

Tota proposta de pressupostos ha de contenir d’una manera raonada, lògica i ben articulada els dos aspectes fonamentals de la gestió dels recursos públics. Per una banda, la destinació de la despesa i, per altra, les fons dels seu finançament. En la situació actual, amb una forta restricció per la banda dels ingressos degut a les dificultats econòmiques derivades de la crisi, encara és més important l’equilibri entre ambdós factors determinants del pressupost municipal.


Davant aquestes dificultats, la nostra proposta, la de l’equip de govern, s’encamina clarament per la via de la sostenibilitat dels serveis públics que prestem a la ciutadania enfront d’altres opcions que prefereix com a alternativa la supressió de determinats serveis. No pot ser d’altre manera atès que per a nosaltres ha estat, i és, primordial la defensa de la cohesió social i el manteniment dels serveis púbics de qualitat per a tots els veïns i veïnes de Canovelles.


Aquesta opció pel manteniment dels serveis requereix en primera instància d’una política fiscal justa, equilibrada i socialment ben distribuïda amb un repartiment equitatiu de les càrregues tributàries en funció de la disponibilitat econòmica de cadascú, tal i com han quedat determinats en la recent aprovació de les Ordenances Fiscals per al 2012. En segon terme, el manteniment dels serveis requereix un nou plantejament de la seva finalitat, cost i finançament per tal de fer-los sostenibles econòmicament sobre la base de l’optimització dels recursos, incidint encara més en la mateixa línia que hem vingut fent els darrers anys.


En aquest sentit, cal destacar l’esforç constant per reduir les despeses corrents de manteniment d’equipaments, subministraments de llum, aigua i gas i dels materials consumibles d’oficina. De la mateixa manera i dins la política de reducció de costos es continuarà amb les negociacions dels diferents contractes per establir amb les empreses subministradores de serveis el millor preu en les condicions actuals del mercat. Es tracta, ni més ni menys, de que toca ajustar pressupostos, vetllant per la qualitat del servei a preus més reduïts.


Qüestió a destacar també és l’aposta decidida per l’exploració de noves formes de participació i coresponsabilitat de la societat civil en el sentit d’implementar una cooperació més estreta entre el sector públic i el nostre teixit associatiu incorporant, si s’escau, també el sector privat. Es tracta de sumar esforços, mantenir els programes i polítiques socials, arreplegant tots els recursos disponibles en l’àmbit de la nostra competència municipal.


Aquest pressupost doncs, malgrat totes les dificultats afegides que esmentem respecte dels problemes del finançament local, reforça justament en aquests moments la nostra defensa més aferrissa per les polítiques socials, tant les de caràcter pal·liatiu d’intervenció directa dels Serveis Socials municipals, com les de caràcter integrador, més global, que es desenvolupen transversalment des de la resta de departaments del nostre Ajuntament i que estan relacionades amb l’educació, l’esport, la cultura, la gent gran, els joves i les dones. Quan parlàvem a l’aprovació de les ordenances fiscals d’una política de tributació justa, en el marc d’una pressió fiscal raonable, ens referien precisament a això, a la capacitat de redistribuir els recursos des dels que més tenen fins als més necessitats a fi de garantir que tothom pugui desenvolupar les seves capacitat personals i comunitàries.


De la mateixa manera, aquest pressupost per al 2012 inclou les assignacions necessàries per al manteniment de les polítiques de cohesió social al municipi amb projectes ja consolidats la majoria d’ells i que posen de manifest l’encert de tractar la diversitat com a una oportunitat en el sentit que ens ajuden a tothom a conèixer i respectar els altres, a potenciar aquells elements culturals i socials que ens identifiquen com a gent de Canovelles, com a canovellins i canovellines, dins el context més ample de la Catalunya actual. Tot plegat també te relació amb els temes de millora de la nostra convivència sota un principi fonamental que no és altre que el respecte més absolut, per part de tothom, pel compliment de les lleis i normes establertes a la nostra societat.


En aquest camí hem avançat molt i justament per aquesta raó volem continuar incidint en el manteniment de les polítiques de seguretat ciutadana basades, per una banda, en la promoció del civisme i a la gestió de la salvaguarda de l’espai públic com a àmbit ciutadà obert, de relació i a disposició de tothom i, per altra en la tolerància zero i en les actuacions contundents contra els infractors de les normes. Es a dir, garantir els drets i fer complir les obligacions per a tots iguals i sense distincions.


El pressupost inclou també les partides destinades a complir amb el compromís de continuar treballant per la creació d’ocupació i la dinamització del mercat de treball. Es tracta de seguir incidint en les polítiques de promoció econòmica en tots els apartats referits al nostre comerç, al nostre important mercat setmanal, al consum i la defensa dels usuaris, a les nostres empreses i indústries radicades al polígon i, per últim i més important de tot en aquests moments, a les accions destinades a generar ocupació i atendre les necessitats dels aturats i treballadors del municipi.


Aquest pressupost intenta trobar també l’equilibri necessari entre els recursos disponibles i les possibilitats de continuar fent inversions que permetin, a curt termini i malgrat tot els condicionaments, lluitar contra l’increment de l’atur i, a llarg termini, gràcies a l’elaboració del POUM estructurar el futur de Canovelles pels proper vint anys. Essent aquest capítol d’inversions el complement necessari del nostre pressupost corrent.


En definitiva, es tracta d’un pressupost que dona resposta als reptes actuals d’un municipi com el nostre, que a més reflexa molt clarament el compliment dels nostres compromisos com a equip de govern davant els veïns i veïnes, que està estructurat per continuar prestant tots els serveis amb la major qualitat possible, que conté en la seva filosofia l’ànim de servei públic posat en situació d’igualtat de condicions per a tothom i que, alhora, conté també els instruments per fer-ho equilibrat i sostenible financerament.


José Orive i Vélez
Alcalde - President

L'ajuntament de Canovelles aprova uns pressupostos que garantitzen la sostenibilitat dels serveis

Ahir el ple de l'Ajuntament va aprovar els pressupostos del 2012 amb una quantitat de 16.756.485,55 €. Les inversions representen 3.223.289,09€ que es destinaran, entre altres projectes, a la urbanització del sector Z amb la realització d'un pont sota la via del tren al c. Verge del Pilar, la urbanització de la zona de Can Xarlet amb una zona verda de més de 9.000 m2, la realització del POUM i el Pla d'Habitatge, la construcció de l'ascensor de l'Ajuntament i l'obertura de la piscina Thalassa.
La feina de contenció pressupostària realitzada durant els darrers quatre anys, ha permès realitzar un pressupost realista, on s'han contemplat uns ingressos finalistes i no els traspassos de les administracions superiors que encara no estan definits. El pressupost aprovat,  que representa un 9,27 % menys que l'any anterior, s'encamina clarament per la  via de la sostenibilitat dels serveis públics, amb l'objectiu d'enfortir la cohesió social i el manteniment dels serveis púbics de qualitat per a tots els veïns i veïnes de Canovelles.
S'ha establert una política de reducció de costos, negociant els contractes externs, reduint les despeses corrents i suprimint serveis no rendibles com la recollida de cartró comercial porta a porta. El pressupost aprovat aposta per les polítiques socials, tant les de caràcter pal·liatiu d’intervenció directa dels Serveis Socials municipals, com les de caràcter integrador, més global, que es desenvolupen transversalment des de la resta de departaments del nostre Ajuntament i que estan relacionades amb l’educació, l’esport, la cultura, la gent gran, els joves i les dones.
En definitiva, es tracta d’un pressupost que dóna resposta als reptes actuals d’un municipi com el nostre,  que està estructurat per continuar prestant tots els serveis amb la major qualitat possible, que conté en la seva filosofia l’ànim de servei públic posat en situació d’igualtat de condicions per a tothom i que, alhora, conté també els instruments per fer-ho equilibrat i sostenible financerament.