miércoles, 31 de octubre de 2012

INTERVENCIÓ DE L’ALCALDE, José Orive , A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE ORDENANCES FISCALS, ANY 2013

Tal com plantejo a la Memòria de l’Alcaldia i com a conclusió, dir que aquesta proposta de modificació de les Ordenances Fiscals per a 2013 s’emmarquen dins d’una Catalunya, una Espanya i una Europa immerses en una situació de recessió econòmica provocada per l’aplicació per part dels respectius governs  de polítiques neoliberals de reducció de les despeses en sanitat, ensenyament i socials,  acompanyades del increment dels impostos indirectes i de la reducció o eliminació dels directes a aquells que disposen de major riquesa.
A Catalunya l’increment de les desigualtats socials i de la pobresa produïdes per aquestes polítiques ha estat i és especialment dolorosa i els ajuntaments al ser les administracions públiques més properes als ciutadans així ho constatem.
Cal defensar l’estat del benestar i canviar les polítiques de càstig per altres que incrementin les inversions públiques i la despesa social per a reduir la xacra de l’atur i la desigualtat social.
Cal que els ajuntaments recuperin el paper que els hi pertoca i que tant el govern de la Generalitat com el de l’Estat se’n esforcen  en disminuir, introduint un nou sistema de finançament municipal que acabi, d’una vegada i per totes, amb el desequilibri entre els ingressos, cada vegada menors, i les despeses a les que ens obliguen els intents de corregir la no assumpció per part de la Generalitat i del Govern central de les despeses imprescindibles per no destruir la cohesió social que tants anys ens ha costat construir.
Cal que els ajuntaments, aplicant el principi de subsidiarietat siguin els protagonistes de la recuperació econòmica i de la lluita contra la desigualtat social i la misèria que ja formen part del panorama quotidià del nostre país.
Mantenir els ingressos propis és un dels objectius principals d’aquest ajuntament i tal com dèiem a la memòria de l’any passat i que aquest any segueix tenint sentit “ ... amb l’objectiu principal de garantir la cohesió social al municipi, és a dir, el manteniment dels serveis municipals i els ajuts als que més ho necessiten, amb la mateixa eficàcia i eficiència de sempre incrementada amb la recerca de recursos i el control estricte de la despesa.”
És per això, que aquesta proposta d’Ordenances Fiscals per al 2013, contempla, en general, una congelació d’impostos, taxes i preus públics així com l’adequació als canvis normatius; adequació d’alguns  d’ells  a l’IPC previst per a finals d’any que es situarà als voltants del 3,1 %;  previ estudi econòmic financer també contempla l’adequació d’alguns dels preus públics i taxes per serveis per apropar-los, en la mesura de lo possible, al seu cost real; es mantenen totes les bonificacions potestatives (es a dir aquelles que depenen  de la voluntat política de mantenir-les); i en tots aquells casos que sigui necessari i  possible, a aquelles famílies que tinguin dificultats reals per poder fer front a les seves obligacions tributaries se’ls hi aplicaran bonificacions ó ajuts a traves dels Serveis socials municipals.
Respecte de l’Impost de Bens Immobles, aquest es veurà incrementat  degut a la revisió cadastral en vigor a Canovelles des del 2004.  Hem de recordar que l’increment no és una decisió municipal si no que es fa aplicant  la normativa de l’impost que permet que l’increment que s’hagués  hagut de produir com a conseqüència de la revisió cadastral efectuada a Canovelles per la Direcció General del Cadastre es reparteixi al llarg de 10 anys, es a dir fins el 2013. L’any que ve serà l’últim. Es a dir el que pagaran els ciutadans aquest any en concepte d’IBI es la quantitat que haurien  tingut que pagar des de l’any  2004. I que durant aquests anys s’han estalviat i l’ajuntament a deixar d’ingressar. Hem de tenir en compte que estem parlen de preus cadastrals de l’any 2004 quan encara no s’havia iniciat la forta especulació immobiliària. Tocar a la baixa el tipus de gravamen de l’IBI  tindria diferents repercussions: Primer, que els realment beneficiats serien aquells que tenen més patrimoni en perjudici dels que el seu únic patrimoni son els serveis públics que reben. En segon lloc, es deixaria  d’ingressar a les arques municipals uns recursos molts necessaris, tan de forma directa com indirecta. Les aportacions de les administracions superiors baixarien encara més i de forma considerable les seves aportacions a Canovelles.  Recursos que avui necessitem mes que mai per poder desenvolupar polítiques socials que no deixen en el camí a ningú, especialment a la gent mes necessitada, i que garanteixin la cohesió social.   Polítiques municipals que pugui pal·liar, en la mesura del possible,  les polítiques neoliberals, injustes i ineficaces que estan aplicat els governs de dretes de Catalunya, Espanya i Europa.
No hem d’oblidar que ja d’entrada el nostre ajuntament tindrà unes majors despeses, a causa de les mesures dels governs de la Generalitat i de l’estat. Uns exemples: L’IVA. Es curiós que en concepte d’IVA el nostre Ajuntament  tindrà  que pagar més, (es a dir tindrà que donar mes a l’Estat)  que el que l’estat ens ingressarà a l’ajuntament en l’aportació municipal L’increment de l’aigua per part de la Generalitat. Un augment entre un 15% i un 25% per els nostres ciutadans però també per les arques municipals. Tot en benefici de l’empresa privada que gestionarà un be públic com es l’aigua.
Una cosa que a simple vista pot semblar  mes recursos es el fet que ens obliguin a no pagar la paga extra dels nostres treballadors i treballadores, la qual, evidentment, el nostre ajuntament té els diners per pagar-la.  Aquest any no la cobraran... això es greu. Però no es menys greu que aquest diners tampoc repercutiran  en els veïns i veïnes de Canovelles, ja que la norma ens obliga a que no s’utilitzin i, com a mínim durant dos anys, estiguin  a disposició dels Bancs. Els mateixos bancs que rebran dels ciutadans i ciutadanes milions d’euros per mantenir les seves estructures i els milionaris sous i indemnitzacións  dels seus directius. Els mateixos bancs que cada dia a la nostre comarca treuen de casa seva, deixant al carrer a quatre famílies, 4 famílies diàries sense llar, sense un sostre per viure.

No hem d’oblidar que els nostre ajuntament tindrà molt menys ingressos. Menys recursos: tan l’Estat com la Generalitat han baixat considerablement o han anul·lat les ajudes i subvencions finalistes per tots aquells projectes socials o de reactivació de l’economia. Han rebaixat la mateixa quantitat que destinaran a mantenir les estructures dels bancs. Recordem: Escoles Bressols, Plans educatius d’entorn, Plans d’ocupació, llei de barris ... Que el nostre ajuntament esta assumint en solitari. Menys disposició de recursos humans per poder desenvolupar polítiques socials de cohesió social... de reactivació econòmica. Ja que tenim prohibit contractar personal, ..... ni ens permeten la reposició de les baixes o les jubilacions.

La incertesa de quant cobrarem? La Generalitat No paga, no paga al dia... creant unes fortes tensions de tresoreria als ens locals..... I nosaltres no podem fer vaga com les farmàcies!! La incertesa de quina serà la quantitat que ens aportarà tant l’Estat com la Generalitat. No la coneixem. Tornarem a fer uns pressupostos sense conèixer amb certesa els ingressos.

Les ordenances fiscals son l’eina per després poder desenvolupar el pressupost. Un pressupost que volem que , en la mesura de les nostres possibilitats, doni des de el municipi resposta als nous reptes i necessitats del nostre poble.

Davant totes aquestes consideracions presentem una proposta d’ordenances fiscals que no incrementarà la pressió fiscal  dels nostres veïns mes enllà del IPC en alguns casos.  Una pressió fiscal que continuarà estan molt per sota de la mitjana catalana i espanyola.

Per tant, al meu parer, son unes ordenances fiscals que, només interessos partidistes, justificarien no se’ls hi donés suport. Amb tota sinceritat, crec que en una situació tant extraordinàriament greu com la que estem vivim aquestes ordenances tindrien que tenir el suport de tot el Ple i especialment d’aquells grups que no han fet la mes mínima aportació a aquesta proposta.

Som moments molt difícils, molt durs... son moments de sumar, de treballar  plegats, de dialogar, de arribar al màxim d’acords en tot allò referent a la política municipal. Entre nosaltres i la societat civil.
Aquest alcalde i aquest equip de govern seguiran treballant al cent per cent, amb encerts i també errors, però treballant per Canovelles. El que no farem serà No actuar. Us demano el mateix. Canovelles se ho mereix. Gracies,
Gracies,
José Orive VélezEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CANOVELLES APROVA LES ORDENANCES FISCALS PEL 2013

 El ple extraordinari celebrat el passat dilluns,29 d’octubre a Canovelles  va aprovar  amb els vots a favor  del PSC, l’abstenció de CiU i els vots en contra de PxC, ICV-EuA i PP les ordenances fiscals pel 2013.
L'equip de govern ha estat sensible a la situació actual de crisi econòmica que viuen totes les famílies de Canovelles i ha proposat unes ordenances el més beneficioses possibles per a la ciutadania. En termes generals les ordenances es congelen i es mantenen igual que l'any 2012, així com es amplien  les bonificacions potestatives en les que l'Ajuntament pot pronunciar-se, i s'adequa a la normativa vigent.
 Així doncs es mantenen igual que al 2012   en el cas dels impostos  l'IBI, l'IVTM. l'IIVTNU, la taxa d'activitats mediambientals, el cementiri, la retirada de vehicles, l'expedició de documents, l'aprofitament especial d'empreses explotadores, els serveis i activitats de caràcter administratiu, els serveis especials de vigilància i el subministrament d'aigua - malgrat la pujada per part de l'ATLL.
En alguns casos es manté la mateixa  quantitat  però amb l'increment de l'IPC. (3,1%) Seria el cas dels impostos de  l'ICIO  i  l'IAE,  Escombraries  i en la utilització de les instal·lacions i els preus públics.
Per altra banda,  en el cas de l'impost IIVTNUdestacar  que  s’introdueix la figura del substitut del subjecte tributari pels deutors hipotecaris en el cas que saldin el seu deute amb la dació en pagament. Aquest substitut serà l’entitat bancària creditora. 
I en alguns casos la taxa municipal s'ha hagut d'adequar a les noves realitats, ja que no es perceben subvencions per a la realització del servei, com és el cas de les escoles bressol.la quota serà de 149 euros que continua sen de les mes baixes de la comarca.
BONIFICACIONS:
TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
 • S’estableix. l’exempció de la taxa per atorgament de llicències urbanístiques quan es tracte de les obres que el Departament d’Educació pugui i/o hagi de realitzar als centres educatius del municipi, que seran declarades d’especial interés i/o utilitat municipal.
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I PER LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER ADMINISTRATIU O ECONÒMIC
 • Estaran exempts els processos selectius adreçats a la cobertura interina per substitució de personal amb reserva de lloc de treball que causi baixa per malaltia comuna o accidents; per a la creació d’una bossa de treball; i per activitats temporals d’estiu.
 • Gaudiran d’una bonificació del 100% de la quota tributària
-       Els subjectes passius en situació de desocupació que no perceben cap prestació econòmica o que percebent-la aquesta no sigui superior al salari mínim interprofesional aprovat.

-       Els subjectes passius que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%.

 • Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota tributària:
-       Als subjectes passius membres de famílies nombroses de categoria especial.

 • Gaudiran d’una bonificació del 30% de la quota tributària:
-       Als subjectes passius membres de famílies monoparentals i de famílies nombroses de categoria general.

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
 • Les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiquin, podran gaudir d’una bonificació en la quota de l’impost en els termes que a continuació s’indiquen:
-       Bonificació del 95 per cent quan es tracti d’obres que concorrin circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació.
-        Bonificació del 90 per cent quan es tracti de construccions, instal·lacions i obres de rehabilitació de façanes.
-        Bonificació del 95 per cent quan es tracti de construccions, instal·lacions i obres que el Departament d’Educació pugui i/o hagi de realitzar en els centres educatius del municipi.
-       Es concedirà una bonificació del 50 per cent de la quota de l’impost a favor de les construccions, instal·lacions i obres referides a habitatge de protecció oficial.
-       Es concedirà una bonificació del 90 per cent de la quota de l’impost a favor de les construccions, instal·lacions i obres que afavoreixen les condicions d’accessibilitat i habilitat dels discapacitats.
TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL
 • En situacions d’escassa capacitat econòmica, les tarifes es reduiran en un 50%.
 • En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica par a satisfer les tarifes, es prestaran els serveis gratuïtament, previ informe de Serveis Socials
Taxes per recollida, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ d'escombraries i altres residus urbans.
 • Gaudiran d'exempció subjectiva aquells contribuents que acreditin que els ingressos familiars no superen l’import del salari mínim interprofessional.
 • Gaudiran d’una bonificació del 90 per cent de la quota els jubilats i pensionistes que reuneixin els requisits següents:
 1. Que no cobrin pensió o que sigui inferior al salari mínim interprofessional vigent en cada període
 2. Que siguin arrendataris o propietaris d’una sola vivenda
 3. Que no convisquin amb familiars que tinguin ingressos superiors al salari mínim interprofessional vigent en cada període.

 • Gaudiran d’una bonificació del 12 per cent de la quota, en el cas d’habitatges particulars, per a aquells contribuents – persones físiques – que acreditin haver fet ús de les deixalleries un mínim de 10 o més vegades durant l’exercici anterior– essent el mínim 1 vegada al mes -.
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)
·         Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent tinguin la condició de titulars de família nombrosa en la data de meritament de l’impost, tindran dret a una bonificació de la quota íntegra del mateix, sempre que l’immoble de què es tracti tingui un valor cadastral entre els límits que s’indiquen i constitueixi l’habitatge habitual de la família.

Valor cadastral
Bonificació
Fins a 50.000,00€
30%
De 50.001,00€ a 75.000,00€
20%
·         Gaudiran d’una bonificació del 50 per cent de la quota íntegra de l'impost els béns immobles en els quals s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, sense estar obligats a això per la normativa urbanística o les ordenances municipals.

 • L’Ajuntament exigirà un recàrrec del 50% de la quota líquida de l’impost als immobles d’ús residencial  que es trobin desocupats amb caràcter permanent, si compleixen les condicions que es determinin reglamentàriament.


IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
 • Es concedirà una bonificació del 50% per cent de la quota de l’Impost, en les transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini que afectin a l'habitatge habitual del causant realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels seus descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de primer grau i adoptants.

 • S’introdueix la figura del substitut del subjecte tributari pels deutors hipotecaris en el cas que saldin el seu deute amb la dació en pagament. Aquest substitut serà l’entitat bancària creditora. 

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
 • S’estableix una bonificació del 100 per cent als vehicles històrics El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant la certificació  de la catalogació com a tal per l’òrgan competent de la Generalitat.

 • S’estableix una bonificació del 100 per cent per als vehicles que tinguin una antiguitat superior a 25 anys.

 • S’estableix una bonificació del 50% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles que, per les característiques dels seus motors o per estar considerats com a vehicles eficients energèticament, es considera que produeixen menor impacte ambiental.
domingo, 28 de octubre de 2012

L’AGENDA DE L’ALCALDE

Informació d’algunes activitats de l’Agenda (del dilluns 22 al diumenge 28 d’octubre)  
• DILLUNS, 22 d’octubre
- Reunió Departament d’hisenda
- Reunió coordinació cap Policia Local
- Reunió amb els presidents d’àrees
• DIMARTS, 23 d’octubre.
- Visites concertades amb veïns i veïnes
- Comissió Informativa de presidència
- Reunió entitats culturals 
• DIMECRES , 24 d’octubre
- Presidir Consell d’alcaldes del V.O
- Junta de Govern local ordinària 
• DIJOUS, 25 d’octubre
- Reunió àrea de comunicació
- Visites concertades veïns
- Reunió VOTV
- Visita equipaments educatius. 
• DIVENDRES, 26 d’octubre
- Asistencia Jornades de Joventut i salut V.O
- Junta de Govern
- Reunió coordinació CAPs (centre de salut de primària)
- Trobada amb els usuaris del programa EINA
• DISSABTE, 27 d’octubre
- La mitja de la mitja marató
- Trobada joves mags amateur
- Aniversari Hogar extremaño
- Celebració de la castanyada al Casal de la Gent Gran
- Celebració de la Castanyada al Centre Cívic
- Gran Gala de màgia Professional

• DIUMENGE, 28 d’octubre.
- Consell Nacional
- Celebració festa de Can Galderic
- Presentació temporada del club de basquet
- Espectacle familiar a Can Palots
   

Municipios del Vallès Oriental se niegan a incrementar la tarifa del agua


El 84% de los ayuntamientos suscriben un manifiesto de rechazo a los nuevos precios de Aigües Ter-Llobregat Vallès Oriental.

El Consell Comarcal del Vallès Oriental se opone al incremento del agua.

 La mayoría de ayuntamientos del Vallès Oriental se niegan a aplicar el aumento del 70% en la tarifa del agua impuesto por la compañía pública Aigües Ter Llobregat (ATLL), según explicó el presidente del Consell Comarcal del Vallès Oriental, José Orive, a la salida del consejo de alcaldes.

Los municipios de la comarca han denunciado el aumento de las tarifas a la comisión de precios de la Generalitat y están a la espera de que ésta se pronuncie. En paralelo, los ayuntamientos han firmado un documento donde rechazan la nueva tarifa "porque resulta imposible de asumir por los entes locales". Los nuevos precios acabarán repercutiendo con un aumento de entre el 15% y el 26% en la factura que pagan los ciudadanos.

El presidente y el gerente de ATLL, Leonard Carcolé y Josep Rodríguez han asistido al Consell d'Alcaldes celebrado en Montornès del Vallès, para dar explicaciones sobre el aumento del 70% de la tarifa del agua, que debe entrar en vigor el próximo 1 de noviembre. Según José Orive, presidente del Consell Comarcal, los representantes de la compañía han justificado la medida por cuestiones "de equilibrio presupuestario".

Manifiesto de rechazo

Ciudades como Canovelles, La Roca, Parets o La Garriga han manifestado durante el encuentro que se niegan a aplicar las nuevas tasas, según indicó el propio José Orive, que también es alcalde de Canovelles. Sin embargo, ha admitido que durante la reunión no se ha consensuado una medida común para todos los ayuntamientos.

Entre tanto, los municipios del Vallès Oriental están ahora a la espera del pronunciamiento de la Comissió de Preus de la Generalitat. "Si nos dicen que las nuevas tarifas se aplicarán igualmente, entonces tendremos un problema", subrayó el presidente del ente comarcal. Si el incremento se produce, los ayuntamientos deben aplicar el aumento de las tarifas o bien asumir una parte.

El alcalde ha indicado que otra solución, "que no me desagrada", es recuperar el agua de los pozos y acuíferos locales. También indicó que la ley permite que la subida de las tarifas no "sea de una vez", sino que se puede hacer "escalonadamente" en diferentes años.

En paralelo, 36 de los 43 municipios del Vallès Oriental han firmado un manifiesto donde rechazan el aumento de la tarifa del agua "porque resulta imposible de asumir por los ayuntamientos y acaba repercutiendo sobre el recibo de la ciudadanía". En este sentido, el texto añade que "esto agravaría aún más la situación de emergencia que ya viven muchos hogares". Los siete municipios que están pendientes de firmar lo harán en los próximos días.

 

miércoles, 24 de octubre de 2012

DIVERSOS AJUNTAMENTS DEL VALLES ORIENTAL ES NEGUEN APLICAR L’AUGMENT DE LA TARIFA DE L’AIGUA ALS SEUS VEINS.


L’Ajuntament de Canovelles, entre altres ajuntaments del Vallès Oriental, es neguen a aplicar, de moment, l’augment del 70% en la tarifa de l’aigua anunciat per Aigües Ter Llobregat (ATLL), segons ha explicat l’Alcalde de Canovelles i president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, José Orive, a la sortida del Consell d’alcaldes celebrat avui a Montornès . Aquest municipis  de la Comarca han denunciat l’augment de les tarifes a la comissió de preus de la Generalitat de Catalunya i estan a l’espera que aquest ens es pronuncií . Paral·lelament , els municipis han signat un document on rebutgen la nova tarifa. “ la pujada de la tarifa acabaria repercutint en els rebuts domiciliaris i això, de retruc, agreujaria encara més la situació d’emergència que estant patint moltes famílies dels nostres pobles. En un moment com el que vivim cal ser especialment sensibles a la dura realitat que viu la societat, per això no es pot acceptar la pujada del preu de l’aigua” ” va declarar Jose Orive

DIA DE LA POLICIA LOCAL


( 19 d’octubre de 2012)

Intervenció de José Orive, alcalde de Canovelles

 

Un cop més ens trobem per fer un reconeixement  públic als policies locals que s’han distingit, durant aquest any, en les seves funcions. És un bon moment per valorar i agrair la feina de la Policia Local, per donar a conèixer la vostra feina, el vostre compromís i, una oportunitat per fer algunes reflexions en veu alta.

Vivim uns moments difícils, complicats, en què els nostres conciutadans, gent que coneixem amb noms i cognoms, ho estant passant molt malament. Uns moments de crisi i de recessió econòmica, de crispació política i social. Uns moments de pèrdua de drets laborals i socials de la població en general i dels treballadors públics en particular. Mesures injustes, i – segons el meu parer-  ineficaces per sortir d’aquesta situació.  Uns moments en què hi ha el perill de caure, tots plegats, en una depressió col·lectiva. Uns moments que posen en perill, més que mai, la cohesió social. 
Sí, la nostra societat viu moments difícils en els quals els ciutadans requereixen d’aquells que ens dediquem  a la política de proximitat, suport i acompanyament, però també capacitat per articular respostes i solucions al seus problemes. Respostes que moltes vegades no tenim i que requereixen d’anàlisi,  reflexió i determinació per portar-les a terme.
Per això  no hem d'oblidar els reptes que tenim per endavant. Reptes, tan importants,  com el de la cohesió social.

Crec sincerament que aquesta ha de ser una premissa bàsica que orienti  la nostra feina, Una tasca que hem de fer entre tots, sumant administracions, treballadors  públics, xarxa social i el món privat.  Buscant el consens i l’acord que és la millor de les fórmules per avançar cap a una societat més justa, plural i cohesionada. És en aquests moments quan hem d’impulsar els valors de  proximitat, d’empatia i  iniciativa. 

Precisament en aquest moments, crec que és oportú recordar que tots els servidors públics, i especialment la policia, estem al servei del ciutadà. Teniu la responsabilitat de respectar i fer respectar les normes i les lleis. I això vol dir garantir la llibertat, la democràcia, la convivència, els drets individuals i col·lectius. 

És el moment de recordar que l’actuació policial ha de formar part d’una actuació municipal global i transversal. Si no s’entén això, mai tindrem una policia eficaç i eficient.

Aprofitant que avui ens acompanyen  altres cossos de seguretat  voldria reconèixer el seu treball i la seva professionalitat i voldria demanar-los, malgrat que no sigui necessari, la seva complicitat i la seva empatia no només amb els ciutadans, sinó també amb la Policia Local, amb els ajuntaments.

En definitiva, davant una situació social diferent l’actuació policial també ha de ser diferent, adaptada als nous reptes. No tinc cap dubte del vostre esperit de servei, de la vostra vocació, de la vostra professionalitat.

I ja per acabar us voldria dir  que el primer que ha d’estar al servei dels ciutadans és el seu alcalde. I precisament  per millorar – dins de les nostres possibilitats – la vida dels canovellins i canovellines estic també al vostre servei. Vull dir-vos  que no us exigiré més del que m’exigeixo a mi mateix, però que seré més exigent que mai.

Per tant, felicitats i agraïments als agents als quals avui  fem aquest reconeixement. Felicitats i agraïments al cos de la Policia Local i  a tots els servidors públics.

 
Gràcies,

 

sábado, 20 de octubre de 2012

MANIFESTACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA

 
L’ensenyament públic de Catalunya està patint els efectes d’una política de retallades socials molt notable que posa en serioses dificultats el seu caràcter de servei públic.
Aquestes retallades, que estan afectant molt negativament la qualitat dels centres públics i les condicions del seu professorat, repercuteixen sobre els sectors més vulnerables socialment i econòmicament de la nostra societat.
Aquest curs, a més de perdre, com a mínim, 1 mestre els centres de primària d'una línia, 1 i mig els de dues línies i
dos els de 3 línies; com també 1 professor/a i mig per cada 10 grups a secundària, s’ha augmentat el nombre d’infants i joves per aula i les hores lectives del professorat. Per si no fos prou, la modificació imposada dels criteris de les substitucions ha empitjorat encara més les condicions en què es treballa als centres i ha deixat uns 2.000 docents a l’atur.
Amb l’excusa de la crisi, el Sr. Wert ha canviat les normes del joc i ha decretat que les persones substitutes del professorat no arribarien als centres fins passats 10 dies lectius (gairebé 15 dies, en realitat), el que hi altera significativament l’activitat planificada i hi dificulta donar una atenció adequada a l’alumnat, en provocar que la resta de professorat deixi de fer les activitats previstes (reforç, desdoblaments, reunions, etc.) per cobrir aquestes substitucions.
A més, per si no n’hi havia prou que la Sra. Rigau fos tan obedient a l’hora d’aplicar aquestes mesures que venien de Madrid, ara se n’ha tret de la màniga una de nova, que obliga mestres i professors/es a treballar en unes condicions totalment indignes i que repercuteixen molt negativament en el dia a dia als centres. Així, en lloc de fer un contracte als substituts/tes per les mateixes hores i el mateix salari que el professor/a a qui substitueixen, se’ls fa un contracte per un 15 % menys d’hores i un 15% menys de salari. Un fet que implica que persones amb la mateixa feina i mateixa titulació estiguin cobrant quantitats molt diferents i que el professorat substitut no pugui assumir totes les tasques que feia la persona substituïda, ja que la seva jornada és més curta, amb la conseqüència que, o bé aquestes tasques es queden sense fer o bé les ha d’assumir la resta del professorat.
Finalment, en uns moments en què la pobresa infantil se situa en un 25 %, es neguen beques de menjador i de llibres de text a molts infants, s’institucionalitza la carmanyola i es redueixen tant les subvencions a les AMPA com els diners per al funcionament dels centres.
Alhora, s’augmenta el cost del material escolar; es redueix en un 53% l’aportació de la Generalitat a les escoles bressol; es retallen els programes de qualificació professional, les escoles de música, els serveis educatius i les cuidadores i auxiliars per a l’alumnat amb necessitats educatives especials; s’introdueix una taxa per al jovent que vol estudiar FP i la Universitat queda cada cop més lluny de la gent amb pocs recursos econòmics.
Cal repetir que totes aquestes mesures, a més de ser totalment injustes, no resolen els problemes de l’escola sinó que els agreugen. Recauen sobre els sectors més desafavorits i no serveixen per sortir de la crisi. El diner públic ha de servir per consolidar una educació pública i de qualitat i no pas per rescatar els bancs.
DEMANEM:
· Que les substitucions siguin nomenades des del primer dia.
· Que es facin contractes per als substituts/es del 100% de l’horari i del salari.
· Que es retirin les mesures aplicades els últims anys i que es redueixin tant les hores lectives del professorat com el nombre d’alumnes per aula.
· Que es contractin totes les vetlladores i altres especialistes per atendre l’alumnat amb dificultats.
· Que s’augmentin les beques de menjador i de transport.
· Que s’eliminin les taxes a l’FP.
· Que disminueixi el cost de les matrícules
PER LA DIGNITAT I LA QUALITAT DE L’ENSENYAMENT PÚBLIC
El Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) us convoquem a tots i totes a la MANIFESTACIÓ
El dissabte, 27 d’octubre, a les 18 hores a la Pl. d’Urquinaona (Barcelona) Associació d’Estudiants Progressistes (AEP)- Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC)- Associació de Mestres Rosa Sensat (AMRS)- Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes d’Educació Secundària (FAPAES)- Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC)- Federació d’Ensenyament de CCOO- Federació d’Ensenyament de CGT- Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC)- FETE-UGT- Sindicat d’Estudiants (SE)- Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC)- USTEC·STEs (IAC)

sábado, 13 de octubre de 2012

Els problemes no són més que un argument per continuar treballant. Cal mirar endavant i superar les adversitats


Enmig de l’actual clima de desencís generalitzat que vivim, crec que és bo remarcar les coses positives com a fórmula per plantar una llavor  d’optimisme. En aquest sentit, els canovellins hem tingut  una meravellosa notícia aquest mes de setembre: l’obertura del nou complex esportiu municipal Thalassa.

La nostra nova piscina municipal, amb uns nivells de qualitat i serveis equiparables als millors de la comarca, és un equipament a l’alçada d’allò que la gent de Canovelles es mereix.

Penso que la nova piscina és un bon exemple de la nostra forma de ser. Durant la construcció d’aquest equipament ens hem trobat totes les dificultats imaginables, com la defunció de l’arquitecte, la fallida de l’empresa constructora inicialment contractada,  o la renúncia de la empresa adjudicatària en un primer moment, i així un llarg etcètera. Malgrat tot, ja tenim aquí la desitjada piscina, des de l’ajuntament els treballadors, els regidors implicats i jo mateix sempre hem sigut optimistes. Sempre hem pensat que els problemes no són més que un argument per continuar treballant. Mirar endavant i superar les adversitats i a nosaltres mateixos sense defallir moralment.

Aquest nou servei té una doble vessant positiva. Per una banda els veïns de Canovelles podem fer ús de les noves instal·lacions, i per altra banda generem llocs treball per als canovellins que han estat contractats i promocionem econòmicament el municipi, i especialment l’entorn del nou complex esportiu.

Després d’aquesta reflexió, em veig en l’obligació de continuar treballant pels  problemes que la gent de Canovelles continua tenint i que em feu arribar al despatx de l’alcaldia o pel carrer. Sóc plenament conscients dels problemes que la crisi econòmica i les retallades estan produint en la fràgil economia domèstica de la gent que vivim a Canovelles. La veritat és que veig clarament que mesures com el copagament sanitari dels medicaments,  la pujada de taxes per als nostres estudiants, la pujada d’impostos per al treballadors i facilitar l’acomiadament únicament ens poden portar més recessió econòmica i injustícia social.

Per això miro amb preocupació els pressupostos que estem elaborant per a aquest any 2013. Però penso que hem de continuar mirant cap  endavant, amb consciència de la greu situació, però amb optimisme. Hem de continuar treballant per als Canovellins i preveure què podem fer des de l’Ajuntament, des casa nostra, per intentar que les retallades de l’Estat o de la Generalitat de Catalunya no colpegin de forma tan sagnant els ciutadans. Compromès amb Canovelles, continuaré endavant pensant en el  més important del nostre poble, la gent que hi viu. 

José Orive Vélez

Alcalde de Canovelles

L’AGENDA DE L’ALCALDE


Informació d’algunes activitats de l’Agenda (del dilluns 15 al dissabte 20 d’octubre)   

DILLUNS,15  d’octubre    

Visita Centres educatius

Reunió amb comunitats  de veïns

Reunió coordinació cap Policia Local 

Reunió amb els presidents d’àrees

Junta de Govern extraordinària  

DIMARTS, 16 d’octubre.

Presentació DVD per educació secundaria

Visita al Centre Montserrat Montero

Benvinguda al nou professorat dels centres educatius i presentació del Pla  educatiu d’entorn. 

Visites concertades amb veïns i veïnes

Consell Escolar Municipal

DIMECRES , 17 d’octubre

Presentació del programa d’amics de la unió

Reunió presidència  CCVO

 Junta de Govern local ordinària

Reunió comissió CIPAC

DIJOUS, 18 d’octubre

Reunió àrea de comunicació

Visites concertades veïns

Reunió Alcaldes dels pobles veïns

Visita equipaments educatius.

Trobada amb entitats juvenils

Executiva de l’agrupació local.

DIVENDRES, 19  d’octubre

Actes del dia de la Policia Local.

Reunió caps d’àrea

Inauguració exposició Eduard Bosch

Reunió departament de personal.  

DISSABTE,20  d’octubre

Entrega Medalla centenària a una veïna

Asistencia al acte de portes obertes de la Mezquita.

Actes d’aniversari Casa d’andalusia.

 

domingo, 7 de octubre de 2012

L'esperit del consens al Consell Comarcal del Vallés Oriental

L’últim Ple del Consell Comarcal va ser un Ple diferent als que fem habitualment. Es van votar mocions, cosa que no és costum. Entre aquestes mocions hi havia la proposta d’adherir-nos a l’Associació de municipis per la independència. Per primera vegada en el que portem de legislatura, no votem tots els grups en el mateix sentit.
El govern del CCVO és un govern d’unitat i que té en el consens el seu tret definitori. El consens no va ser possible. Això, sense ànim de tornar a parlar de la moció en concret, em porta a fer les següents reflexions.
El Consell Comarcal som una administració de segon grau. No hem estat elegits directament per sufragi universal. No representem als ciutadans del Vallès Oriental de la mateixa manera que els representen els ajuntaments. No podem parlar en nom dels veïns de cada un dels pobles de la nostra comarca. Això ho poden fer els ajuntaments o el Parlament de Catalunya. No nosaltres.
Les funcions del Consell Comarcal principalment són dos: primer, gestionar aquells projectes i serveis que ens delega la Generalitat de Catalunya, i/o cada un dels ajuntaments de la nostra comarca; segon, coordinar i impulsar polítiques i serveis mancomunats i/o en xarxa per fer més eficaces i eficients les polítiques i els serveis que es presten des de l’administració local de la nostre comarca.
Estem al servei dels ajuntaments del Vallès Oriental. Nosaltres no marquem objectius ni polítiques, això és funció de cada un dels ajuntaments, i nosaltres hem de donar-li suport. Per tant, no tenim la representativitat necessària per definir-nos en temes com la independència o no de Catalunya.
La nostra societat viu moments difícils en els quals els ciutadans requereixen d’aquells que ens dediquem a la política de proximitat, suport i acompanyament, però també capacitat per articular respostes i solucions al seus problemes. Respostes que moltes vegades no tenim i que requereixen d’anàlisi, reflexió i determinació per portar-les a terme. I és aquí on hem de vigilar, perquè en ocasions la precipitació i les preses poden portar a la frustració, una frustració que potser nosaltres (els polítics) podríem assumir, però que seria inacceptable que es traslladés a la societat.
Vivim moments ens els quals una part de la societat està posant en dubte la tasca dels polítics i si estem veritablement al servei de la ciutadania. Al mateix temps, a Catalunya ha crescut el debat sobre la identitat nacional i la seva articulació. Per a mi, aquest és un debat important que s’ha de fer, que serà útil i servirà, entre altres molts objectius, per tornar a fer creure, per fer valer i demostrar com d’important és la política feta des de la responsabilitat i respectant el caràcter plural de la nostra societat.
El dret a decidir és una peça bàsica de tota democràcia i societat moderna, un dret en el qual com a demòcrata hi crec i que penso s’hauria de portar a tots els àmbits de la nostra societat, ja sigui quan parlem de temes socials i/o també d’identitat nacional.
Però no hem d'oblidar els reptes que tenim per endavant. Reptes com el de la cohesió social. Cada dia hi ha gent nova, gent que coneixem, familiars, amics, com nosaltres, treballadors al cap i a la fi, per compte aliè, o autònom o petit empresari, que perd la feina o tanca el negoci, que li rebaixen el sou o no cobra, que no té per menjar, que anirà a l’ambulatori i no tindrà dret a rebre assistència, que pateix pensant com podrà pagar els llibres o la universitat del seu fill o filla, una situació que ningú s’hauria pogut imaginar fa no gaire temps.
Per a mi la veritable lluita, ara, és sortir d’aquesta crisi amb una societat, al menys, tan justa com la que teníem abans de l’esclat d’aquesta crisi.
Crec sincerament que aquest ha de ser una premissa bàsica que orienti la nostra labor al front d’aquest Consell Comarcal. Hem de desenvolupar el Pla de Desenvolupament Econòmic de la Comarca (turisme, millora de polígons,...). Hem de garantir els Serveis Socials (Servei Assistència Domiciliària, transport adaptat, ajuts de menjador,...). Hem d’impulsar la solidaritat. Hem de mancomunar serveis ..... etc. Una labor que hem de fer entre tots, buscant el consens i l’acord que ens ha caracteritzat sempre, i que estic segur continua sent la millor de les fórmules per avançar cap a la societat més justa, plural i cohesionada.

José Orive Vélez
Alcalde de Canovelles i
President del Consell Comarcal del Vallés Oriental