lunes, 30 de noviembre de 2015

14 comerços han après “Com vendre més?”

El Servei de Dinamització Econòmica i Ocupació de l’Ajuntament ha organitzat les sessions informatives per als comerciants “Com vendre més?” els dies 10, 12 i 14 de novembre, al Teatre Auditori Can Palots.

14 comerços del municipi han participant en aquestes sessions, que han tingut 6 hores de durada repartides en 3 sessions de 14.30 a 16.30 hores. La formadora encarregada de dur a terme les sessions ha estat Carolina Costa, fundadora de l’empresa Prisma Urbà, llicenciada en sociologia i experta en disseny, gestió i avaluació de polítiques de desenvolupament local. 

El curs ha permès la sensibilització dels comerciants sobre la importància de sorprendre als consumidors i del paper que pot jugar, en aquest sentit, la promoció comercial. “Ampliar la mirada”, tal com va dir l’experta, sobre el tipus d’idees que es poden crear és essencial i es poden dur a terme a través de propostes engrescadores i d’èxit en promoció comercial del comerç minorista. 

El curs va servir també per assessorar sobre quines són les fases i els punts claus que ha de tenir qualsevol projecte de promoció comercial, així com per intentar crear propostes originals per als comerços assistents, que aconsegueixin sorprendre al públic objectiu. 

La valoració global del curs va ser molt positiva i els participants van expressar el seu desig de poder fer més sessions com aquestes.  

L'Ajuntament ha celebrat la sessió ordinària del ple

L’Ajuntament de Canovelles va celebrar, el passat 26 de novembre, la darrera sessió plenària amb 26 punts de l’ordre del dia i les següents votacions:

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors celebrades els dies 24 de setembre i 3 de novembre de 2015. Votacions: aprovades per unanimitat.  
Comissió Informativa de l’Àrea de Presidència

 1. Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia núms. 1071, 1217, 1218, i 1372  en matèria de personal. 
 1. Donar compte de l’informe de la Intervenció, corresponent al 3r. trimestre de 2015, enviat al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, donant compliment a l’Ordre per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació prevista a la LOEPSF (execució trimestral). 
 1. Dictamen sobre l’aprovació de la publicació corresponent i donar compte de l’informe de Tresoreria i Intervenció, corresponent al 3r. trimestre de 2015, sobre mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Votacions: aprovat per unanimitat. 
 1. Dictamen sobre l’aprovació de la publicació corresponent i donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria i Intervenció corresponent al 3r. trimestre de 2015, en relació al Període Mig de Pagament (PMP) donant compliment a l’Ordre per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament de informació prevista a la LOEPSF, i al Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol. Votacions: aprovat per unanimitat. 
 1. Dictamen sobre l’aprovació inicial de l’expedient de modificació dels crèdits del pressupost vigent núm. 11/2015. Votacions: aprovat amb els vots del PSC, Canovelles Canvia, Ciutadans i PP i l’abstenció de Ciu i d'ERC.  
 1. Dictamen sobre l’aprovació del conveni Marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Canovelles en matèria de seguretat viària; i l’Annex 1 al Conveni Marc referit a la col·laboració per a la redacció d’un Pla Local de Seguretat Viària per a l’Ajuntament de Canovelles. Votacions: aprovat per unanimitat. 
 1. Dictamen sobre l’acceptació de l’Ajuntament de Canovelles com a membre a la Junta General i al Consell d’Administració de Vallès Oriental Televisió SLU, mentre s’ostenti la condició de membre del Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública de la Demarcació de Granollers, i designació de representant. Votacions: aprovat per unanimitat. 
 1. Proposta del grup municipal Ciutadans-C’s, per a la difusió i retransmissió dels Plens de l’ajuntament via web. Votacions: denegada amb els vots a favor de Canovelles Canvia, Ciutadans i PP, els vots en contra de PSC i CiU i l’abstenció d’ERC. 
 1. Proposta del grup municipal Socialista, en defensa de la rebaixa de l’IVA cultural que afecta a la creació i producció de proximitat i a l’accés a la cultura en l’àmbit local. Votacions: aprovada amb els vots a favor del PSC, Canovelles Canvia, Ciutadans, CiU i ERC i l’abstenció del PP. 
 1. Proposta del grup municipal ERC-AM, en motiu del 75è. Aniversari de l’assassinat del president Lluís Companys i Jover. Justícia universal i memòria històrica. Votacions: aprovada amb els vots a favor del PSC, Canovelles Canvia, CiU i ERC i les abstencions de Ciutadans i PP. 
En aquest moment, els dos regidors integrants del grup municipal de Ciutadans s’abstenen de la sessió. La votació, per tant, s’efectua amb 15 regidors dels 17 integrants al consistori.

 1. Proposta dels grups municipals ERC-AM i CiU, de suport a la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya. Votacions: denegada amb els vots a favor de CiU i ERC i els vots en contra del PSC, Canovelles Canvia i PP. 
Els dos regidors del grup municipal de Ciutadans s’incorporen a la sessió.

 1. Proposta del grup municipal Socialista, en relació a la proposta de resolució presentada el 27 d’octubre al Parlament de Catalunya, per part dels Grups Parlamentaris de Junts pel Sí i de la CUP. Votacions: aprovada amb els vots a favor del PSC i Ciutadans, els vots en contra de CiU i ERC i les abstencions de Canovelles Canvia i PP. 
Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis, Territori i Planificació Estratègica

 1. Dictamen sobre la ratificació de la Resolució de l’alcaldia núm. 1216, de data 13 d’octubre de 2015, d’aprovació del contingut i la signatura del conveni del col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental, per a l’execució del projecte “Promoure l’ocupació a la industria local (POIL)” amb diversos ajuntaments, i d’aprovació de l’addenda del conveni  per a l’execució del projecte amb els canvis del projecte, el pressupost i el nou calendari d’execució. Votacions: Aprovat per unanimitat. 
 1. Dictamen sobre la ratificació de la Resolució de l’alcaldia núm. 1229, de data 14 d’octubre de 2015, d’aprovació de nomenament de representants de l’Ajuntament de Canovelles en el Comitè d’Avaluació i seguiment dels projectes finançats pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen especial atenció. Votacions: aprovat amb els vots de PSC i PP i els vots en contra de Ciutadans, Canovelles Canvia, CiU i ERC. 
 1. Dictamen sobre l’aprovació del segon protocol addicional al conveni per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès. Votacions: Aprovat per unanimitat. 
 1. Proposta del grup municipal Ciutadans-C’s, de rebuig del Toro de la Vega i qualsevol festivitat en la que es maltractin animals. Votacions: Aprovat per unanimitat. 
 1. Proposta del grup municipal Canovelles Canvia-Entesa, per a l’adhesió al manifest per a la derogació del Reial Decret 900/2015 d’autoconsum. Votacions: aprovada amb els vots a favor del PSC, Canovelles Canvia, Ciutadans, CiU i ERC i l’abstenció del PP. 
 1. Proposta del grup municipal ERC-AM, de suport a la campanya de recollida de signatures per la Iniciativa Legislativa Popular La Rosa Verda: Proposició de Llei reguladora de les associacions de persones consumidores de cànnabis. Votacions: aprovada amb els vots a favor del PSC, Canovelles Canvia, Ciutadans, CiU i ERC i l’abstenció del PP. 
Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones

 1. Dictamen sobre l’adhesió al Manifest institucional: Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. Votacions: Aprovat per unanimitat. 
 1. Dictamen sobre l’aprovació de la pròrroga per a la gestió i desenvolupament del programa de Teleassistència i pròrroga del contracte de prestació del servei local de teleassistència als municipis de la província de Barcelona, menors de trenta mil habitants adherits al servei de la Diputació de Barcelona, amb l’empresa Televida Servicios Sociosanitarios, SL. Votacions: Aprovat per unanimitat. 
 1. Dictamen sobre l’aprovació de l’Addenda per al 2015 al IV Conveni Interadministratiu de col·laboració per a la coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Canovelles. Votacions: Aprovat per unanimitat. 
 1. Dictamen sobre l’aprovació del contingut i la signatura del protocol addicional de concreció per a l’any 2015 del conveni de col·laboració per a la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, amb els ajuntament que formen part de l’Àrea bàsica de servei socials Resta de municipis del Vallès Oriental, entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Canovelles. Votacions: Aprovat per unanimitat. 
 1. Dictamen sobre la moció presentada per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Canovelles, de recolzament per exigir una nova Llei Reguladora del dret a l’habitatge, que cobreixi les mesures de mínims per fer front a l’emergència habitacional. Votacions: Aprovat per unanimitat. 
 1. Proposta del grup municipal Socialista per garantir beques-menjador a tots els infants en situació de vulnerabilitat. Votacions: Aprovat per unanimitat.
 2. Proposta del grup municipal ERC-AM, sobre els atacs del govern de l’Estat a la normativa catalana sobre pobresa energètica. Votacions: Aprovat per unanimitat.

Es constitueix la Xarxa de la C17

El passat divendres 20 de novembre es va constituir, a Vic, la Xarxa C17 formada per una trentena de municipis i diverses empreses i entitats que sumen esforços per construir un país de dalt a baix” ha explicat l’alcalde de Granollers i president de la Xarxa C17, Josep Mayoral.

La Xarxa C17 entén el corredor viari i ferroviari de la C17 com un dels principals eixos de l’activitat productiva de Catalunya, malgrat la manca d'atenció històrica en termes d'inversió. L'impacte econòmic i social del seu desenvolupament tindrà efecte multiplicadors al territori i per tot Catalunya. L’associació fa dos anys que treballa, especialment en quatre grups estratègics: infraestructures, promoció industrial, formació professional i promoció turística.

Divendres es va fer un nou pas endavant, després de la constitució de l’associació Xarxa C17, exposant els 8 projectes que s’hauran de desplegar i duu a terme:

1. El desdoblament de la R3: el paper del transport ferroviari en aquest corredor és crucial. Es continua amb la reivindicada demanda de desdoblar la R3 que implicarà millores de comunicació, de freqüència de pas i horaris.

2. Solucions a la carretera C17: la Xarxa C17 planteja que la carretera necessita guanyar seguretat i fluïdesa de trànsit, cal el desdoblament de la via entre Lliçà d’Amunt i Parets.

3. El Pla Director del Circuit de Velocitat: el model que es planteja en el Pla Director del Circuit reuneix el desenvolupament industrial, urbanístic i econòmic que es pot traslladar i implantar en el territori de la C17.

4. Els Jocs Olímpics Barcelona-Pirineus 2026: la Xarxa C17 defensa la candidatura dels Jocs Olímpics Barcelona- Pirineus i ho fa convençuda que cal un canvi del model turístic que passi per la millora de les infraestructures de comunicació.

5. Projectes europeus: d’especialització i competitivitat territorial: impulsar el món del motor-esport, la salut i la metal·lúrgia com a projectes que tenen una interessant especialització en l’eix de la C17 i que són competents territorialment per formar part de projectes europeus.

6. Polígons industrials: desplegament de la fibra òptica, la xarxa elèctrica i els subministraments d’energia: conèixer la realitat dels polígons industrials de la C17 per tal de poder treballar conjuntament, municipis i empreses, en la millora dels polígons i poder desplegar la fibra òptica i millorar els subministraments energètics.

7. Impuls de la FP Dual: treball constant en el camp del coneixement, l’educació i l’empresa a través de la Formació Professional Dual, amb un paper central de la Universitat de Vic.

8. El transport públic en carretera: impuls del transport públic a la C17 amb el desplegament d’un Pla de transport de viatgers.

La Xarxa C17 està formada per 28 municipis: Mollet del Vallès, Montmeló, Parets del Vallès, Lliçà de Vall, Lliçà d'Amunt, Canovelles, Granollers, Les Franqueses del Vallès, La Garriga, Vic, Manlleu, Torelló, Olot, Ripoll i Puigcerdà, Aiguafreda, Balenyà, Centelles, Figaró-Montmany, Gurb, l'Ametlla del Vallès, Les Masies de Voltregà, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Martí de Centelles, Sant Pere de Torelló, Sant Eulàlia de Riuprimer, Tagamanent i Tona. A més de diverses empreses, entre les quals: La Farga, Sagalés, Estabanell Energia, Comforsa, Pimec, Unió Empresarial Intersectorial del Vallès Oriental, la Cambra de Comerç de Barcelona, etc.

domingo, 29 de noviembre de 2015

Homenatge a Dolores García, àvia centenària

L’Ajuntament de Canovelles ha homenatjat a la Dolores Garcia que diumenge, 22 de novembre, va celebrar els 100 anys de vida. Dilluns 23 de novembre, l’alcalde, José Orive; la regidora de Gent Gran, Teresa Riera, i una representant de la Generalitat de Catalunya, van visitar a la Dolores Garcia a casa de la seva germana, al carrer Roure del barri de Bellulla de Canovelles.

Amb una menjador ple de familiars i recordant encara la gran festa de diumenge, amb més de 70 persones convidades, l’àvia Dolores es va mostrar molt contenta i agraïda per la visita i el ram de flors que van regalar-li l’alcalde i la regidora.

La Dolores Garcia Carreño, que gaudeix d’una salut envejable, va néixer a Almeria i és la més gran de vuit germans, dels quals ja només en queden 5. Sempre ha viscut amb la seva germana, la més petita de tots els germans, i mai s’ha casat. Ja fa 30 anys que van marxar d’Almeria, on sempre havia viscut del camp, per venir a viure a Catalunya. Aquí va viure uns anys a Granollers i, després, a Canovelles. 

L’homenatjada va escoltar atentament la carta que l’alcalde va llegir-li en nom del govern de la Generalitat de Catalunya i va rebre, amb il·lusió, la medalla centenària de la Generalitat, assegurant que “no me la trauré mentre visqui”. 

sábado, 28 de noviembre de 2015

El concert benèfic de Santa Cecília omple el Teatre Auditori Can Palots

Dissabte, 21 de novembre, Canovelles va celebrar el Concert de Santa Cecília, patrona dels músics, al Teatre Auditori Can Palots amb l’actuació dels Cors d’inicis i Petits Cantors de la Societat Coral Amics de la Unió.

Per quarta vegada la Societat Coral visita Canovelles i ofereix una selecció exquisida de cant coral de primer nivell, així com també l’oportunitat de col·laborar amb projectes solidaris.

Enguany el concert, que va aconseguir omplir totalment el Teatre Auditori Can Palots, destinarà íntegrament la recaptació de taquilla a Nzuri Daima, una organització sense ànim de lucre, d’ajuda a tots els necessitats sense distinció de raça, poble o religió.
 
L’organització treballa en defensa dels drets humans, els col·lectius més desfavorits i, en especial, dels nens i els infants, assumint que ells són el motor del canvi i els creadors d’un futur millor.

Aquesta activitat s’emmarca dins dels concerts que l’entitat ofereix a Can Palots convertint l’equipament de Canovelles en un referent  de les estrenes de les seves produccions. El vincle entre l’entitat i Canovelles cada vegada és més fort i fa augmentar la qualitat dins la programació de difusió artística musical de Canovelles.

Més informació:

Entrades ja a la venda per veure els Pastorets de Canovelles!

Aquest Nadal, la Comissió Sant Antoni Abat de Canovelles, celebra la 21a edició dels Pastorets de Canovelles. 

Les representacions d'enguany tindran lloc al Teatre Auditori Can Palots, els dies 26 i 27 de desembre i 3 de gener, a les 19 hores. 

Les entrades ja estan a la venda al Teatre Auditori Can Palots, de dilluns a divendres, de 16 a 21 hores. També pots adquirir-les per internet a través de www.canpalots.cat.

El preu de les entrades és de 4€ (general) i 3 € (socis del TR3SC i menors de 12 anys). L'entrada és gratuïta per a menors de 3 anys que no ocupin butaca. 

Més informació:
http://www.lacomi.org/
www.facebook.com/PastoretsLaComi
twitter.com/pastoretslacomi

viernes, 27 de noviembre de 2015

L'Ajuntament contracta 7 persones en situació d'atur

Aquest mes de novembre l'Ajuntament de Canovelles ha contractat 7 persones per a tasques d'acollida i atenció directa als usuaris en diverses dependències municipals

A través de la convocatòria de subvencions de Treball i Formació del Servei d'Ocupació de Catalunya, l'Ajuntament ha pogut realitzar la contractació de 7 persones majors de 45 anys i sense cap tipus de prestació. 

Aquestes persones tindran un contracte de 6 mesos i realitzaran una formació de 120 hores de durada d'operacions bàsiques de comunicació amb certificat de professionalitat.

jueves, 26 de noviembre de 2015

PaperIdea s'afegeix a la campanya "I tu, jugues en català?"

Més de 400 botigues de tot Catalunya donen suport a la campanya "I tu, jugues en català?". Els establiments adherits s'identifiquen amb una capsa vermella i prenen el compromís de fer visibles els jocs i les joguines que incorporin el català.

A la campanya, que es va iniciar el 2013, hi constarà a partir d'avui l’establiment de Canovelles Paperldea. La capsa vermella, que identifica els participants a la campanya, a l'aparador de la botiga

La Raquel Riera, propietària de PaperIdea, ha ofert també que la botiga sigui espai de trobada per als participants del programa VxL (Voluntariat per la Llengua). 

La botiga, que és al número 45 del carrer Diagonal, és una empresa de servei integral a pimes i autònoms i ofereix al consumidor particular una àmplia gamma de productes: jocs de taula i jocs didàctics, objectes de regal, material escolar i d'oficina, serveis gràfics, novetats literàries i llibres de text.

miércoles, 25 de noviembre de 2015

Els nens visiten l’ajuntament


Aquesta setmana els nens i nenes de 3r de l’Escola Els Quatre Vents, han vingut a veure l’Ajuntament i a fer-me una entrevista.

Treballem per ells, son el futur!!


martes, 24 de noviembre de 2015

Xerrades divulgatives al Centre Cultural


La primera xerrada, Tècnica Pi, es farà el proper dijous 26 de novembre a les 19 hores, on us podreu informar sobre aquesta nova teràpia destinada a millorar la qualitat de vida de les persones afectades per diversos problemes com ara tensions internes, ansietat, estat d'ànim....

La segona, Economia domèstica, que es realitzarà el dijous 3 de desembre a les 19 hores, aprendràs a gestionar millor la teva economia domèstica.

DeixaLlibres del Consorci de Residus del Vallès Oriental

El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental participa un any més en la Setmana Europea de la Prevenció de Residus que se celebra del 21 al 29 de novembre i que té com a objectiu donar a conèixer iniciatives de prevenció de residus a tot Europa.

La xarxa de deixalleries comarcal, integrada per 25 instal·lacions més una de mòbil, és l’escenari de l’activitat DeixaLlibres, l’objectiu de la qual és reutilitzar llibres usats provinents d’aquestes instal·lacions i donar-los una nova vida perquè puguin tornar a ser llegits.

El dia 25 també s’ha programat una xerrada sobre Desmaterialització (fer més amb menys), que es farà a la seu del Consorci de 13 h a 14:30 hores. 

L’agenda d’activitats de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus 2015 està disponible al web de l’ARC:  http://www.arc.cat/webarc/jsp/prevencio/ca/cercar.jsf

lunes, 23 de noviembre de 2015

Desayuno de mujeres socialistas de Canovelles

El sábado 21 de noviembre, en la sala El Campanar, las mujeres socialistas de Canovelles celebraron su tradicional desayuno anual el cual estuvo dedicado a la violencia de género.

La violencia de género ha sido y sigue siendo un delito invisible, oculto en demasiadas ocasiones. Todavía queda mucho por hacer. Aunque son cada vez más las mujeres que se atreven a denunciar la situación, el número de mujeres que callan sigue siendo elevado. 

Desde aquí, mi pequeño homenaje a todas las víctimas y mis respetos y solidaridad con todas aquellas personas, mujeres y hombres, que luchan contra esta lacra social.

Canovelles celebra el Dia Internacional dels Drets dels Infants

El 20 de novembre és una diada en què celebrem, reivindiquem i donem a conèixer la Declaració Internacional dels Drets del Infants. 

Un total de 192 països van ratificar la Convenció sobre els Drets dels Nens l’any 1989. A partir d’aquell moment, la infància va ser considerada un subjecte de ple dret. Un enfocament de desenvolupament basat en els drets de la infància contribueix a què es produeixin les transformacions socials, jurídiques i econòmiques necessàries per fer del món un lloc més just i habitable.

Actualment, però, la Convenció sobre els Drets dels Nens no és suficientment coneguda i malauradament es violen els drets de milers de nens i nenes a tot el món. Per això encara queden molts reptes per assolir ja que al món més de 120 milions d'infants en edat escolar no van a escola, cada minut mor un petit per una malaltia vinculada a la SIDA, 300.000 nens i nenes estan servint a governs o forces rebels com a soldats.

Durant la Cimera del Mil·lenni, al setembre de 2000, els líders mundials van redactar els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, que van des de la reducció de la pobresa extrema fins a la lluita contra la SIDA/VIH i l'assoliment de l'ensenyament universal l'any 2015.

Per tot això, el 20 de novembre serveix per recordar arreu del món que els drets dels infants estant ratificats.

viernes, 20 de noviembre de 2015

350 motoristes a la 8a Trobada Motera de Canovelles

Amb un dia de sol esplèndid, els membres de la penya motera Oves’kan van tornar a reunir-se amb amics i aficionats a les motos de tot Catalunya el passat diumenge, 15 de novembre, al pavelló Tagamanent de Canovelles.
  
L’activitat va tornar a ser tot un èxit de públic ja que van reunir-se unes 300 motos de 350 motoristes d’arreu de Catalunya superant la participació d’altres edicions.
 
La trobada, organitzada amb el suport de l’Ajuntament de Canovelles, va començar a les 9 del matí, quan els motoristes van reunir-se a l’aparcament del pavelló Tagamanent, lloc on van quedar les motos exposades durant tot el dia. Després d’un bon esmorzar es va celebrar la tradicional ruta motorista pels carrers del municipi.

Els inscrits a la trobada, van compartir també un dinar popular al pavelló, on s’havien instal·lat diverses parades amb material, roba i complements relacionats amb el món de les motos. La ciutadania, d’altra banda, es va anar acostant al pavelló durant tot el dia per veure les motos exposades, algunes d’elles amb una decoració molt elaborada i cada any més original.


Després de dinar, es va realitzar el tradicional sorteig de material esportiu relacionat amb les motos: cascs, jaquetes de pell, mocadors i tota mena de complements.

miércoles, 18 de noviembre de 2015

El futbolista Antonio Hidalgo galardonado

El que fuera centrocampista blanquiazul, el canovellí Antonio Hidalgo, ha sido galardonado por el mejor Gol catalán de la temporada 2014/2015, por haber logrado un extraordinario gol desde fuera del área ante el Leganés.

En la fotografía podemos ver a Antonio Hidalgo recibiendo el premio en la 4ª Gala de las Estrellas del fútbol catalán, que se celebró el pasado 9 de noviembre, y que está organizada por la Federación Catalana de Fútbol. 

¡¡Muchas felicidades Antonio, eres un orgullo para Canovelles!!

La UE Canovelles ofereix un espai de reforç escolar als seus jugadors

La iniciativa pretén que els jugadors infantils i cadets que cursen l'ESO dediquin una estona a compartir les seves experiències sota la supervisió d'una professora, la psicòloga Lara Galán, de manera que no es tracta de fer classes de repàs pels jugadors que tinguin dificultats als estudis, si no de que tots els qui vulguin puguin accedir a aquesta hora setmanal de reforç, que també servirà per a la preparació d'exàmens quan arribi l'hora.

1 de cada 3 jugadors del club que estan en aquesta franja d'edat ja han mostrat el seu interès en participar en aquest projecte, totalment gratuït i subvencionat pel club. 

Els que encara no s'han apuntat, ho poden fer a través de Josan Resina, responsable del projecte.

martes, 17 de noviembre de 2015

Canovelles amb els refugiats

L’Ajuntament de Canovelles, i concretament la regidoria de Solidaritat i Cooperació, té preocupació per la crisi humanitària en matèria de refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i d’altres conflictes internacionals.

Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es preveu que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers dos mesos.

Amb l'objectiu de donar informació i sensibilitzar a la ciutadania sobre la crisi dels refugiats a Europa i facilitar els canals de col·laboració als refugiats, neix aquest programa d'activitats.
 
Programa d’activitats:

Dimecres 18 de novembre, a les 19 hores 
Sala Polivalent del Teatre Auditori Can Palots

Xerrada "Aproximació a la crisi dels refugiats a Europa: Context general i resposta des dels municipis" a càrrec de Victòria Planas, Anna Recoder i Silvia Ayala, tècniques del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament Suport.
La xerrada tractarà el context de la crisi, el destí dels recursos aportats pels Ens Locals, fent una breu presentació dels projectes d'acció humanitària rebuts en el marc de la Campanya d'emergència oberta des del Fons el dia 7 de setembre i a la qual estan responent un nombre important d'ajuntaments, entre els quals es troba Canovelles, i ens supramunicipals. També s'informarà dels principis bàsics a tenir en compte en la gestió de la crisi (ajuts en rutes de fugida i pla d'acollida) i de quin és el mapa d'actors implicats en la gestió d'aquesta crisi.

20 de novembre, a les 17 hores
Plaça de les Cultures

Coincidint amb el Dia Mundial dels Drets dels Infants, espectacle solidari de circ i clown a càrrec de Pallassos Sense Fronteres.
La companyia d’artistes professionals voluntaris que realitzarà una actuació de circ i pallassos, replicant l’espectacle que realitzen quan es troben de gira amb PSF amb el valor afegit que el mateix espectacle es convertirà en un recurs de sensibilització sobre el seu projecte i d'ajuda a recaptar fons per la continuació d’activitats com aquestes.

12 de desembre, a les 18 hores
Teatre Auditori Can Palots

Trobada solidària de Corals amb la introducció de Soad Azizi, de l'ONG Islamic Relief España i treballadora als camps de refugiats, amb l'objectiu de recaptar fons per a la seva tasca. Durant l'espectacle es recolliran donacions per donar suport als refugiats.


Més informació:  Díptic Programa d'Activitats  

El Club Atletisme Canovelles ha organitzat el 14è Cros comarcal escolar

Dissabte 14 de novembre es va celebrar el 14è Cross Comarcal Escolar de Canovelles que, com cada any, l’organitza el Club Atletisme Canovelles i se celebra a la zona esportiva de Can Duran. 

Un gran cros, amb un dia esplèndid i una alta participació, prop de 400 persones. Van gaudir d’una sèrie de curses separades per categories, alhora que es va organitzar una cursa popular, en la qual tots els corredors, independentment de la seva edat, van poder gaudir d’aquesta activitat atlètica.

El Cros estava adreçat a tots els públics: nens, joves i adults, que van poder fer un recorregut en un entorn rural pels voltants de la urbanització de Can Duran de Canovelles.

Per a les 17 curses que es van disputar hi va haver medalles per als tres primers classificats, alhora que es va premiar al primer classificat local de cada cursa.  

Cal destacar que els atletes del CA Canovelles van tenir una actuació molt destacada, amb un total de 22 pòdiums en les diferents curses.


Aquest era el 2n cros de la lliga comarcal del Vallès Oriental, després de que es disputés el cros de Parets, la setmana passada. Un cros que alhora també va puntuar pels Jocs Escolars de Canovelles. 


lunes, 16 de noviembre de 2015

L’Hogar Extremeño ha celebrat 34 anys d’història

Amb una Caminada popular, una degustació de migas i un sopar i pastís, els socis i sòcies de l’Hogar Extremeño van celebrar, dissabte 14 de novembre, el 34è aniversari de l'entitat amb diverses activitats, entre les quals va destacar, el sopar d’aniversari al Centre Cultural.

La celebració va començar dissabte amb La caminata a la verge de Llerona, una activitat que va començar fa uns anys i que, cada any, aplega més caminadors i caminadores. La sortida i l’arribada va tenir lloc a la plaça de la Joventut on, després de l’esforç físic, els participants van gaudir d’una degustació de les tradicionals i ja populars migas extremeñas.

L’acte més emotiu de la celebració va arribar, però, durant el sopar d’aniversari. Reunits tots al Centre Cultural, el president de l'entitat, David Rodríguez, va dedicar a tots els socis i sòcies de l’entitat unes paraules d’agraïment per l’esforç i la dedicació, que any rere any, fan possible celebracions tan estimades i esperades a Canovelles com aquesta: “Ja han passat 34 anys des que un grup d’immigrants extremenys a Canovelles complissin el seu somni de crear un “hogar”, on recordar, reunir-se i obrir la porta a la cultura i tradicions d’Extremadura, el seu lloc d’origen”. 

David Rodríguez va destacar també que “avui l’entitat compta amb una coral i un grup de dansa, considerats un dels millors de la nostra terra, així com d’un ampli programa d’activitats que fan viure Extremadura d’una forma propera per tos els socis i sòcies de l’entitat”. 

Després de les paraules del president, els assistents van gaudir del sopar d’aniversari i un pastís que commemorava els 34 anys d’història de l’entitat. 
Una gran velada

Este fin de semana, Francesc (regidor d’Esports) y yo, estuvimos cenando con los chicos y chicas del programa EINA ( actividades destinadas a vecinos y vecinas de Canovelles con disminuciones psíquicas o sensoriales o con capacidades diferentes) y sus familiares.

La cena fue en el restaurante El Gato Verde de Les Franqueses del Vallès, un proyecto de APADIS (Associació de Pares i Adults amb Discapacitats)

El Restaurante El Gato Verde, es un proyecto social que tiene un doble objetivo. Por un lado fomentar la igualdad social ofreciendo a las personas con discapacidad la oportunidad de poder aprender un oficio, ya sea haciendo de camarero o ayudante de cocina, y así mejorar su crecimiento personal, las habilidades sociales y las profesionales. Por otra parte, el local pretende ofrecer puestos de trabajo a los padres y madres de personas con discapacidad que se encuentren en situación de desempleo.

    ¡¡Una gran cena y mejor velada!!sábado, 14 de noviembre de 2015

L’Ajuntament de Canovelles es solidaritza amb el poble francès

Des de l’Ajuntament de Canovelles, amb el suport i unanimitat de tots els Grups Municipals, expressem el nostre condol al poble francès per l'atemptat terrorista sofert ahir divendres a París i manifestem, alhora, el nostre ferm compromís en la defensa dels valors democràtics com a baluard i garantia de la convivència i la pau.

Per aquest motiu convoquem als veïns i veïnes de Canovelles a un minut de silenci, el proper dilluns dia 16 de novembre a les 19:00 hores, davant de l’Ajuntament. 

Prova de sirenes de risc químic

Protecció Civil de la Generalitat provarà dijous 19 de novembre, a partir de les 10.40 hores del matí, les sirenes del Sector Químic del Vallès Oriental (Canovelles, Granollers i Montornès del Vallès) de la xarxa d’alarmes d’avís de risc químic del Pla d’Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya Plaseqcat.

Des de les 10 i fins les 12.30 h del matí, sonaran totes les sirenes d’avís de risc químic repartides per tots els municipis de Catalunya, el so de les quals és perceptible en una àrea aproximada de 137 Km2

El so d’alerta en cas d’accident químic consta de tres senyals d’un minut de durada separats per silencis de cinc segons. Un cop ha passat el risc, sona un senyal continu de 30 segons de durada. 

Si voleu participar-hi, ara és un bon moment per practicar les mesures d’autoprotecció en cas d’emergència per risc químic:
• Tanqueu-vos a casa. És preferible que us tanqueu a les habitacions més interiors.
• Atureu els aparells de climatització.
• No aneu a buscar els nens a l’escola. Els educadors ja tenen instruccions de com actuar.
• Cerqueu informació als mitjans de comunicació social (ràdio, televisió, twitter...).
• No sortiu fins que ho comuniquin les autoritats o fins que escolteu el senyal de fi de l’alerta.

Recordeu: Si sou dins d’un edifici potser no sentireu el so de les sirenes, ja que estan pensades per avisar les persones que són a l’exterior dels edificis.

En una situació d’emergència, si necessiteu ajut truqueu al 112.  

Més informacióCartell  i  Flyer 

viernes, 13 de noviembre de 2015

Curs de manipuladors d'aliments-Sector Carnisseries

Des del Servei de Salut Pública de l'Ajuntament de Canovelles, s'organitza una formació en higiene alimentària dirigida a establiments de carnisseria, xarcuteria/cansaladeria i supermercats amb secció de venda de carn fresca o embotits.

L'objectiu principal del curs és revisar la legislació actual en matèria de seguretat alimentària, la informació obligatòria pel consumidor de l'etiquetatge de la venda de carn al detall i l'aplicació dels plans d'autocontrol en els establiments minoristes d'alimentació.

El curs té una durada de 4 hores repartit en dos dies: dilluns 16 i dilluns 23 de novembre de 14h a 16h i tindrà lloc al Teatre Auditori Can Palots.

La formació és gratuïta i està subvencionada per la Diputació de Barcelona. En acabar el curs, s'entregarà un certificat d'assistència a tots els participants.

Més informació:

Les persones interessades en assistir al curs han d'enviar un correu electrònic a l'adreça: roserga@canovelles.cat o trucar al telèfon de Salut Pública de l'Ajuntament: 93 846 39 90 indicant el nom, cognoms i DNI dels assistents.

jueves, 12 de noviembre de 2015

El Centre de Titelles de Lleida amb "El petit Elefant"

Els més petits podran gaudir d'aquest espectacle el proper diumenge, 15 de novembre a les 6 de la tarda, al Teatre Auditori Can Palots.

Direcció : Joan-Andreu Vallvé
Interpretació: Clara Olmo, Ingrid Teixidó i Àngel Pérez  (Titellaires)
Titelles familiar. Edat recomanada: entre 3 i 8 anys
Preu: 5 € adults i 3 € nens
Taller infantil de manualitats a partir de les 17 h (gratuït)

Una historia creada a partir del conte de Rudyard Kipling, que té com a protagonista un petit elefant molt tafaner que es passa tot el dia fent preguntes. Fins que un dia, amb l'objectiu de saber què menja un cocodril del seu entorn, opta per emprendre ell sol un llarg camí cap al riu Limpopo, on hi viu el cocodril i així poder esbrinar-ho per ell mateix. Pel camí descobrirà altres terres i altres companys de viatge. Coneixerà les seves alegries, preocupacions i les pors més profundes.  

Més informacióTot el que vols saber