viernes, 28 de octubre de 2011

Intervenció d’Alcalde José Orive en el Ple extraordinari celebrat el 26 d’actuabre d’enguany (Aprovació Ordenançes Fiscals 2012)

Aquesta proposta de  Ordenances Fiscals per al 2012 s’ha de considerar dins el context general de la difícil situació econòmica que estem vivim.

S’ha de considerar no tant com un exercici de responsabilitat política, que ho és, sinó també com a una defensa aferrissada de la tasca dels governs municipals en garantir l’estat del benestar. Estat del benestar entès com un sistema, el més just i solidari possible, que garanteix la igualtat d’oportunitats, la redistribució de la riquesa i l’accés per part de tots els ciutadans a serveis bàsics i de qualitat.

La falta d’un sistema de finançament just per als ajuntaments, és la causa de molts dels desequilibris dels comptes locals, que s’ha vist agreujat amb l’actual crisi econòmica i les exigències de compliment per part dels Estats dels objectius del dèficit,  gairebé centrats principalment en la reducció de la despesa per fer front al pagament del deute públic.

Hem de ser conscients de què les mesures preses en aquest sentit tan pel govern d’Espanya com pel govern de Catalunya ja tenen, i tindran encara més, efectes importants als comptes dels municipis, especialment per la part dels ingressos, es a dir, haurà menys recursos a disposició dels ens locals.( no s’ha d’oblidar que només el 30% de la despesa municipal es cobreix amb ingressos propis. La resta (el 70 %) es de les aportacions de les altres administracions. Tant en els ingressos propis com els de les altres administracions es preveu una forta disminució)

Interessa destacar en aquest punt, i com a exemple més que evident,  la baixada espectacular dels ingressos que ens arriba per part de l’estat i el fet que per una errònia previsió d’ingressos per part del govern d’Espanya els ajuntaments hem de retornar diners al ministeri d’hisenda.  Aquest Ajuntament a data d’avui,  de les liquidacions dels anys 2008 i 2009,  els diners a retornar sumen 1.025.400,00€.

Tampoc podem deixar de banda les retallades que per part del Govern de Catalunya han sofert les subvencions destinades directament a cobrir les necessitats de les persones. Un exemple  en son  les destinades a les escoles bressol que el Govern de la Generalitat  ha decidit retallar amb caràcter retroactiu  i de forma unilateral,  amb una total falta de respecte pels compromisos adquirits.  Aquesta decisió,  greu i preocupant,  ens afecta des de l’1 de gener d’enguany, amb els pressupostos i ordenances fiscals ja aprovats en base a unes altres regles de joc.  (això vol dir que l’Ajuntament – amb els impostos generals de tots el veïns -  haurà  de  cobrir aquest desequilibri pressupostari no previst ) ; En aquest  sentit existeix  un grau d’incertesa important respecte del futur del finançament de les escoles bressol que, malgrat no ser obligatòries, son competència de la  Generalitat.

Des dels primers anys de democràcia  les administracions locals en general i l’Ajuntament de Canovelles en particular hem apostat per aquest servei, com un servei educatiu de qualitat. Després de 30 anys no volem renunciar ni al servei ni al nivell de excel·lència que entre tots  hem aconseguir.
L’equilibri pressupostari resulta encara més difícil si tenim en compte dues variables del tot conegudes per tots vostès:

1º- la nostra pressió fiscal es troba  per sota de la mitjana de Catalunya; i

2º el preu públic establert a les nostres  escoles bressols és el més econòmic de tota la comarca.

Tot això fa que l’Ajuntament de Canovelles es trobi amb una càrrega afegida.

He parlat amb la majoria d’ajuntaments de la Comarca sobre aquest tema . En aquestes converses, a quedat palesa la indignació de tots per aquestes mesures unilaterals que poden ser qualificades com a deslleials. S’ha parlat de quines mesures es poden prendre  i molts dels ajuntaments, amb independència del color del seu equip de govern,  tenen previst adequar el preu públic del servei,  o reduir la despesa, o ambdues coses a la vegada.

Nosaltres farem el mateix encara que son conscients que la concreció  d’aquestes mesures  no és gens fàcil perquè no volem reduir la qualitat del servei. Per tant, la primera decisió que hem pres per mantenir l’ equilibri pressupostari de les nostres escoles bressols és:

1.- Assumir el 100%  la càrrega de la reducció de l’aportació de l’administració que ha fallat en els seus compromisos i que a més té la competència, que és la Generalitat de Catalunya en el referent a l’any 2011,

2.- Respecte a l’any 2012 en un 50% assumit per l’Ajuntament i el 50% restant per les famílies.

(Els nostres Serveis Socials proposaran mesures  alternatives i complementaries  per atendre a aquelles famílies amb dificultats socials i econòmiques). 

Us he de fer notar que a pesar de tot això  els preus públics de les nostres Escoles Bressols estaran molt per sota de la majoria de municipis de la nostre comarca .
Exactament igual succeeix amb altres subvencions de la Generalitat de Catalunya que finançaven projectes de caire social al nostre municipi.

El fet que el govern de la Generalitat de Catalunya no hagi abonat als ajuntaments els imports corresponents a obres d’inversió ja realitzades emmarcades dins els projectes PUOSC i d’altres. Fa que la situació financera dels ajuntaments torna a veure’s agreujada novament.

Cal doncs no perdre de vista aquesta situació que ens obliga, més que mai, a considerar les bases del nostre finançament, especialment el manteniment del nivell d’ingressos provinents dels nostres recursos propis, amb l’objectiu principal de garantir la cohesió social al municipi, és a dir, el manteniment dels serveis municipals i els ajuts als que més ho necessiten, amb la mateixa eficàcia i eficiència de sempre incrementada amb la recerca de recursos i el control estricte de la despesa.

Tenint en compte aquesta situació complexa permeteu-me que, amb tot el respecte i consideració, manifesti la meva decepció per l’actitud  dels grups municipals de l’oposició. Resulta que ni abans ni després de posar-se el regidor d’hisenda en contacte amb vostès hem rebut, salvant alguna  excepció, cap proposta per  part seva. Aquest equip de govern sempre, però molt especialment en moments com aquest, ha d’intentar sumar però per això han d’haver-hi propostes. Crec que ara no toca simplement esperar les propostes de l’equip de govern per criticar-les, abstenir-se o votar en contra. Crec que cal un debat, una discussió seriosa amb propostes, alternatives i voluntat de consens. Cal un  exercici de responsabilitat política i coresponsabilitat.  Hem de arribar al Ple amb els posicionaments clars per part de cada grup però això ha de ser el resultat d’un treball anterior i d’un esforç per part de tothom. Això, entenem, és el que esperen els ciutadans de Canovelles de nosaltres i el que realment els pot beneficiar. Ara es l’hora de fer política en Majúscules. 

Per tots els antecedents explicats, que Aquesta proposta d’Ordenances Fiscals per al 2012 contempla, en general, una actualització dels impostos, taxes i preus públics per adequar-los a l’IPC previst per a finals d’anys que es situarà als voltants del 3 %. (cal recordar que durant els exercicis 2010 i 2011 els impostos, taxes i preus públics vàrem estat congelats. Això significa que respecte a l’IPC tenim una pèrdua de recursos de 4,3%) També es contempla una revisió d’alguns preus públics i taxes per serveis amb la finalitat d’apropar-los el màxim possible al seu cost real.

Cal recordar que,  per exemple,  els rebuts d’escombraries el que paguen els ciutadans de Canovelles només arriba a cobrir al voltant del 75 % del cost real del servei sense comptar les despeses per les diferents bonificacions.  En tots aquells casos que sigui necessari i  possible, a aquelles famílies que tinguin dificultats reals per poder fer front a les seves obligacions tributaries s’aplicarà bonificacions ó ajuts .
Les mesures que prenem en aquestes ordenances fiscals respecte a les taxes de les escombraries. Hem de destacar que son unes mesures prudents i que intenta potenciar la coresponsabilitat i el civisme. Tots aquells veïns que facin us de la deixalleria no veuran incrementar el seu rebut d’escombraries, si no al contrari baixarà, Amb això pretenem aconseguir:

-       Tenir un poble mes net
-       Estalviar ( si el trastos vells es treuen quant toca tindrem menys despesa i el que no col·labori ho pagarà en el rebut i a traves de les sancions corresponents)
-       Aconseguir mes ingressos a treves de les bonificacions que rebrà l’Ajuntament per el material reciclat.

Evidentment que tot això a d’anar acompanyat d’una major eficiència i eficàcia de la deixalleria.
Respecte de l’Impost de Bens Immobles, Crec que toca una vegada més aclarir aquest Impost.

1.- Deixar clar que aquest impost el que grava es la propietat (el que te mes propietat paga més)

2.- Que els valors cadastral no els marca l’Ajuntament. Els marca, l’Estat.  el ministeri, es adir, el cadastre - I es per a tota Espanya igual.

3.- Recordar  que a l’any 2004 a Canovelles el ministeri ( la direcció General del Cadastre )  va fer una revisió cadastral  Aquesta revisió va actualitzar els valors cadastrals de tots els immobles del nostre municipi i, per evitar que el rebut de l’IBI augmentés a l’any 2004, més del doble, o del triple en alguns casos, la normativa permet una reducció anual per tal que aquest increment es reparteixi al llarg de 10 anys, es a dir fins el 2013. Per això cada ciutadà de Canovelles des de l’any 2004 a rebut una “bonificació” del seu rebut cadastral. L’any 2004 va ser del 100 %/ al 2005 del 90 %/ al 2006 del 80%/ al 2007 del 70% ...I així fins al 2013 que ja els valors cadastrals estaran actualitzat. Això vol dir que les arques municipals han deixar d’ingressar en aquest 10 anys les quantitats resultants d’aquestes “bonificacions”. Es cert que els Canovellins durant aquest anys han vist incrementat els seus rebuts del IBI. Però també es cert que durant aquest 10 anys han tingut un estalvi del que realment  havien de  pagar des de l’any 2004. 

4.- Per tant, insisteixo, l’Ajuntament no ha tocat en aquest 10 anys el IBI. No s’ha pujar ni el IPC. Les úniques mesures que hem pres es baixar el tipus.

5.- Com he dit abans aquest impost carga la propietat. El qui te mes propietat paga mes.   Si reduïm mes el tipus ( a part de significar menys ingressos per parts de l’Estat) els mes beneficiat serien aquells que posseeixen  mes patrimoni. I el resultat seria menys ingressos per poder garantir els serveis aquells que no tenen el recursos per poder accedir  a nivell privat. Tal com va dir la Sra. Montse Tura “el estat del benestar no es mes que donar patrimoni a aquells que no tenen patrimoni”

Deia al principi que des de l’esquerra socialdemòcrata entenem  l’estat del benestar com un sistema, el més just i solidari possible, que garanteix la igualtat d’oportunitats, la redistribució de la riquesa i l’accés per part de tots els ciutadans a serveis bàsics i de qualitat.D’això n’es un exemple l’IBI. Que el que tingui mes patrimoni, en un acte de solidaritat, pagui mes per poder mantenir els serveis, especialment, per les persones mes desfavorides socialment.

És important remarcar que una vegada aprovada aquesta proposta de modificació de les Ordenances Fiscals per al 2012 la pressió fiscal a Canovelles continuarà situada per sota de la mitjana de Catalunya en relació als pobles de entre 10.000 i 20.000 habitants. Això és producte, per una banda, de la política fiscal seguida per l’equip de govern al municipi combinant amb la contenció de la pressió fiscal, fins i tot per sota de l’IPC com els darrers anys, amb una política molt estricta en el control de la despesa i la eficiència en l’assignació dels recursos a disposició de l’Ajuntament.

És per això que aquestes ordenances fiscals que sotmetem a votació reflecteixen la voluntat de seguir construint una Canovelles més justa, més socialment inclusiva i , sobretot, que redistribueixi correctament la riquesa.

José Orive Vélez
Alcalde de Canovelles. 

jueves, 27 de octubre de 2011

El valor de la col•laboració

“Hi ha alguna cosa profundament errònia en la forma en com vivim avui”. Aquesta és la frase amb la qual el ja desaparegut Tony Judt comença la seva reflexió al llibre “Alguna cosa va malament”. És una frase que, independentment del contingut o les conclusions a les quals arriba aquest llibre, és absolutament descriptiva sobre el moment que estem vivint.  La seva senzillesa i contundència alhora ens col·loca de cop en la dura realitat d’un món que mai ha estat perfecte, però que ara s’ha demostrat molt més imperfecte del que ens imaginàvem.

Aquesta imperfecció no només l’hem d’aplicar a la situació global, europea, espanyola, o catalana.  Aquesta imperfecció també l’hem d’assumir en el món local. La construcció i posada en marxa de nous equipaments i nous serveis, molts d’ells fora de les competències dels ajuntaments, han estat la tònica general en la qual ens hem mogut les administracions  locals en els darrers temps. Era l’època d’una gran bonança econòmica on tot era possible. Ens hem acostumat, tots, a tenir-ho tot, millor que el de ningú, i tenir-ho al moment. La crisi ha posat les coses al seu lloc.

L’agressiva crisi que estem patint ens ha despertat d’un llarg somni en el qual pensàvem que érem una societat més opulenta de la que realment som. Aquest oasi en el qual hem viscut els darrers anys era això: una il·lusió.

Ara hem despertat i els representants institucionals hem d’actuar des de la responsabilitat,  amb molta pedagogia i aplicant grans dosis de realisme. Hem d’establir prioritats i, sobretot, des de la modèstia del que podem fer a nivell local, hem de posar en valor la concertació i la col·laboració, perquè la forma com encarem aquesta crisi marcarà possiblement el futur dels nostres municipis en aquesta comarca nostra, que és el Vallès Oriental.

Estem davant una cruïlla en la qual hem de prendre decisions que seran transcendentals. Ara, hem de decidir si cada municipi vol tenir de tot -sense tenir assegurat que s’ho pugui permetre-, o vol compartir projectes, anhels i, sobretot, esperança.

Ningú posa en dubte que cal anar cap a una Europa més unida política, econòmica i fiscalment.  Per la mateixa raó, hem de creure també en l’enfortiment de les polítiques de col·laboració entre municipis, que, en ocasions, necessitaran de dosi de generositat.

Els que creiem fermament en les polítiques públiques als ajuntaments i a la resta d’administracions, tenim un repte: mantenir aquests serveis públics, mantenir el nostre Estat del benestar entès com un sistema, el més just i solidari possible, que garanteix la igualtat d’oportunitats, la distribució de la riquesa i l’accés per part de tots els ciutadans a serveis bàsics i de qualitat. Diuen que en època de crisi s’aguditza l’enginy. Cal, per tant, posar imaginació. Cal esforçar-nos. I cal coratge per encarar-ho.

Al Consell Comarcal del Vallès Oriental ja hem començat a fer aquest exercici. Amb una oferta als nostres ajuntaments per encarar un futur basat en la concertació, en la col·laboració. En definitiva, en l’entesa local i comarcal. Diuen que la unió fa la força. Ens oferim per ser el paladí del Vallès Oriental o ajudar a ser-ho entre tots els ajuntaments que s’hi vulguin afegir.

José Orive Vélez
President del Consell Comarcal del Vallès Oriental i alcalde de Canovelles

Les depuradores del Besòs deixaran de funcionar el desembre si l'ACA no salda el deute

José Orive alerta que els rius de la conca tornaran a ser clavegueres

 Les catorze depuradores de la conca del riu Besòs deixaran de funcionar aquest desembre si l'Agència Catalana de l'Aigua no paga el seu deute. Ho ha assegurat el president de Consorci per la defensa de la conca del riu Besós, José Orive, en una entrevista a l'ACN. Orive ha explicat que la situació és del tot insostenible i que el Consorci ha deixat de pagar l'electricitat i té factures endarrerides. Segons el president, l'ACA deu al Consorci uns 10 milions d'euros per fer funcionar les depuradores. Orive, que deixarà el càrrec d'aquí uns dies, alerta que els rius de la conca tornaran a ser un clavegueram.

Ara ja hi ha un termini límit. L'ha anunciat el president sortint del Consorci per la defensa de la conca del riu Besòs, José Orive: si l'Agència Catalana de l'Aigua no fa front al que deu, les depuradores de la conca pararan màquines aquest desembre. "Em sap molt greu acabar el meu mandat d'aquesta manera", ha lamentat el també alcalde de Canovelles (PSC) i president del consell comarcal del Vallès Oriental.

Segons Orive, l'ACA deu al Consorci 9,6 milions d'euros corresponents al 2011. A més, el pressupost per aquest any ja es va veure retallat en gairebé un 20%. Arran d'això, el Consorci ja ha deixat de pagar l'electricitat i té dificultats per fer front a les factures d'alguns proveïdors. "No ens tallaran la llum perquè som administració", ha puntualitzat Orive. De totes formes, l'ACA no s'ha compromès encara a fer front al deute.

Tornar a les clavegueres dels anys 80

El president ha albirat que si no arriben recursos perquè les depuradores continuïn funcionant, en un termini "no massa llarg de temps" els rius de la comarca i de la conca tornaran a ser clavegueres com fa uns anys. Es referia a rius com el Congost, el Mogent o el mateix Besòs. En aquest sentit, ha recordat que durant les dues últimes dues dècades s'ha recuperat la vida i la fauna dels rius.

Sergi Mingote, nou president

Orive deixarà de ser president del Consorci el pròxim 2 de novembre. Aquell dia el rellevarà l'alcalde de Parets del Vallès, Sergi Mingote. L'entitat té demanada una entrevista amb l'ACA per exposar la delicada situació econòmica.

Besòs, Congost, Mogent, Ripoll...

El Consorci per a la defensa de la conca del riu Besòs es va constituir al febrer del 1988. Actualment està formada per 52 són municipis del Vallès Oriental, Vallès Occidental, Osona i Barcelonès. També en formen part la Diputació de Barcelona, l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i el consell comarcal del Vallès Oriental.

L'eix principal de la conca del Besòs està format pels cursos fluvials del Congost i Besòs, al que s'hi uneix pel marge esquerre el Mogent i pel marge dret el Tenes, la Riera de Caldes i el Ripoll. La longitud acumulada dels rius i rieres més importants de la conca és de 530 quilòmetres.

Lluís Vilaró Cascales
Delegat de Societat
Agència Catalana de Notícies
www.acn.cat - Tel. 935 531 418
FAX 935 531 402

miércoles, 5 de octubre de 2011

Intervenció de José Orive al Consell d’Alcaldes

Alcaldes/vicepresidents i portaveus dels grups comarcals/consellers benvinguts al primer Consell d’Alcaldes d’aquest setè mandat, especialment a als nous alcaldes que participeu d’aquest òrgan per primer cop.

Fins ara he participat de les sessions d’aquest òrgan com alcalde de Canovelles, un municipi amb importants semblances i també diferencies respecte a qualsevol dels 43 que conformen la comarca, que valora – i aprofita- la tasca desenvolupada pel Consell Comarcal com a òrgan de suport als municipis.


Aquest Consell d’Alcaldes té per a mi una significació especial en quant que és el primer que presideixo, però hi ha altres aspectes que abans de continuar vull destacar.

Presideixo un govern d’unitat format per tots els grups polítics amb responsabilitat de govern als municipis de la comarca, i que ha fet possible donar forma al govern fort que aquest territori necessita. Un govern que treballa de forma coordinada per defensar els interessos d’aquest territori, fer créixer la capacitat de resposta de l’administració comarcal, desenvolupar accions que van més enllà dels límits municipals i per col.laborar i donar suport als municipis de la comarca.

Fa pocs mesos que tots (Consell Comarcal i municipis) hem encetat un nou mandat. Un mandat complicat marcat per les dificultats que tota la societat pateix a les que hem d’afegir la situació financera preocupant que patim les diferents administracions i, en el cas del món local, la manca d’un model de finançament reclamat des de fa temps.

Una etapa que estarà marcada globalment per l’austeritat, per l’augment progressiu de necessitats dels ciutadans, i la limitació de recursos. En aquesta context, als que hem assumit la responsabilitat de la gestió d’un determinat espai públic ens correspon fer front a la situació i articular respostes; tenir clares les prioritats de treball i pensar en les actuacions que poden ajudar al territori i a les persones a resoldre els problemes
immediats i del dia a dia. Tot això sense oblidar la necessària reflexió que ajudi a la planificació, definició i concreció d’altres actuacions per encarar el futur.

La realitat que ens ha tocat viure condiciona quines seran les prioritats de treball dels municipis i també del Consell Comarcal en aquest període: cal orientar els esforços cap a la necessària reactivació/impuls de l’economia i el suport i l’atenció a les persones - especialment aquells amb més dificultat. No toca avui entrar en detalls de com ho farem, però si que em vull referir que assumirem compromisos concrets que es plasmaran en un Pla d’Actuació Comarcal.

El Pla d’Actuació Comarcal, (que esperem poder presentar en els propers mesos,) farà referència –de manera explícita- a les actuacions que conformaran l’acció del Govern del Consell Comarcal previstes i que configuraran el full de ruta del mandat. Abordarà les línees estratègiques d’actuació per aconseguir aprofundir en aquells programes i actuacions existoses que ja es desenvolupen en l’actualitat i, plantejarà i concretarà
l’execució d’altres per tal d’avançar en els nostres objectius, impulsar el progrés i avançar cap a una societat més justa i cohesionada. Desenvoluparem els nostres programes, actuacions i serveis sense oblidar l’altra raó de ser de la nostra institució: fer costat als ajuntaments.


Deia abans que ens toca viure uns moments d’especial dificultat. La crisi que estem vivint al món ens obliga a prendre consciència de les nostres limitacions. En els darrers anys, tots, administracions, empreses i famílies, pot ser hem estirat més la mà que la màniga.

I ara hem de posar-hi ordre als nostres comptes. Tothom diu, amb la boca petita i en petit comitè, com se sol dir, que els ajuntaments, per les exigències dels nostres veïns i veïnes, hem creat serveis i instal·lacions que han provocat una sobredimensió per sobre del que segurament era estrictament necessari. Però també vull recordar que aquest país ha canviat de forma favorable gracies a l’empeta, compromís i acció dels ens locals.

Doncs ara toca ser valent i afrontar la situació de cara. Hem de posar molt de seny en les nostres decisions i pensar en clau global, perquè aquesta crisi no la superarem amb una visió estrictament municipal.

Ara als alcaldes ens toca ser generosos i actuar de manera mancomunada. L’autonomia municipal és imprescindible, i us ho diu un alcalde. Però aquest alcalde que us parla també sap perfectament que sol no va enlloc. Ara, més que mai, cal racionalitzar la despesa.

Per això avui, entre d’altres coses, donarem el tret de sortida a l’inici d’un estudi que tindrà com a objectiu que, de la mà dels ajuntaments, busquem les fòrmules per mancomunar serveis. Un exemple ja el tenim. A través del projecte Localred, els ajuntaments de la nostra comarca paguem menys per les trucades de telèfon gràcies a un acord conjunt. Aquest és un bon exemple que podríem extrapolar a d’altres actuacions.

En moments de crisi com l’actual, per tant, la Unió fa la força i la nostra comarca té moltes potencialitats com perquè, units, ajuntaments, agents econòmics i socials, aconseguim també tirar endavant projectes conjunts i atractius que comportin un benefici pels habitants del nostre territori.

I és aquí on el Consell Comarcal s’ofereix, en aquest consell d’alcaldes, a ser el motor i actuar de coordinador entre els ajuntaments per impulsar i estar al servei de vosaltres, alcaldes i alcaldesses, i dels empresaris, i dels sindicats, i dels agents del territori que estiguin interessants en treballar en positiu, amb optimisme, imaginació i valentia.

Iniciem aquest camí en el qual, estic convençut, que amb la complicitat de tots avançarem més lluny i amb pas més ferm.

José Orive Vélez

President del Consell Comarcal del Valles Oriental

I Alcalde de Canovelles

lunes, 3 de octubre de 2011

Celebració del Dia de la Policia Local a Canovelles


El passat 30 de setembre, s’ha celebrat el Dia de la Policia Local a Canovelles, una acte que ha servit per homenatjar, de forma especial, a diversos membres de la Policia Local, que han destacat per alguna tasca concreta al llarg de l'any 2011.

L'inspector en cap, Josep Balmes, ha estat l'encarregat de col·locar la distinció als agents i l'alcalde, José Orive, d’obsequiar-los amb una placa al mèrit. Han estat condecorats els agents Miguel Angel Fernández per la realització positiva de diversos serveis (menció de 2a classe) i per obtenir excel·lents resultats al PGA 2010 (menció honorífica de 1a classe), Xavier Querol per la realització positiva de diversos serveis i per obtenir excel·lents resultats al PGA 2010 (menció de 2a classe), Joaquin Lozano per la realització positiva de diversos serveis (menció de 2a classe), Patricio Manzano per la realització positiva de diversos serveis i per obtenir excel·lents resultats al PGA 2010 (menció de 2a classe), Miguel Angel Gutiérrez per la realització positiva de diversos serveis (menció de 2a classe), Miguel Antonio Martínez per la realització positiva de diversos serveis (menció de 2a classe), Gonzalo González per la realització positiva de diversos serveis (menció de 2a classe) i Miguel Angel Barroso per la realització positiva de diversos serveis (menció de 3a classe).


"És un compromís i un orgull celebrar aquest dia", va expressar l'inspector en cap, afegint que "és un dia per retre homenatge i valorar la tasca que diàriament realitzen els nostres agents". L'alcalde va felicitar als agents condecorats i va defensar el paper de "la policia local de proximitat, preventiva, que treballa en xarxa amb la resta de departaments del municipi i que sap adaptar-se a les noves necessitats".